Common: Jaký je překlad a kdy slovo použít?

Common: Jaký je překlad a kdy slovo použít?

Are you curious about the Czech language and when to use the word „Common“? Look no further! In this article, we will explore the translation and proper usage of this versatile term. Whether you’re a language enthusiast or simply looking to expand your vocabulary, this guide will provide you with valuable insights on how to effectively incorporate „Common“ into your everyday conversations. Let’s delve into the world of Czech language and unravel its nuances together.
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/04/ga95c3101f2650dae7e062c958fa3dce241d493e1b66924d0a7ecbc4a7cd4fa87777b7490d2757a471f6a41d15d8c055a1ae086a13a576891d4d6e3be17e6a42e_640.jpg“ alt=“Co znamená slovo „Common“ a jaký je jeho překlad do češtiny?“>

Co znamená slovo „Common“ a jaký je jeho překlad do češtiny?

Slovo „Common“ je anglický výraz, který může být přeložen do češtiny jako „běžný“, „společný“ nebo „obyčejný“. Tento výraz je velmi univerzální a používá se v mnoha různých kontextech. Zde je několik příkladů, kdy můžete použít slovo „Common“:

 • V běžném hovoru: Když mluvíte o něčem obvyklém nebo běžném, můžete použít slovo „Common“ jako označení tohoto jevu.
 • V odborných textech: Ve vědeckých, technických nebo lékařských textech se slovo „Common“ používá k označení věcí, které jsou známé a časté v daném oboru.
 • V právním jazyce: V právu se slovo „Common“ používá v termínech jako „Common law“ nebo „Common ground“, kde označuje obecně platný princip nebo shodu.

Kdy je vhodné použít slovo

Kdy je vhodné použít slovo „Common“ v konverzaci nebo psané formě?

Slovo „Common“ ve větě znamená „běžný“ nebo „obvyklý“ a je často používáno v různých situacích v anglické konverzaci nebo psané formě. Je důležité znát správný kontext, ve kterém se toto slovo používá, abyste mohli komunikovat s jistotou a přesností.

Kdy je tedy vhodné použít slovo „Common“ v konverzaci nebo psané formě? Zde jsou některé situace, ve kterých je toto slovo běžně využíváno:

 • V komunikaci o běžných věcech nebo zážitcích
 • Při srovnávání něčeho s běžným stavem
 • Používání jako synonymum pro „obvyklý“ nebo „rozšířený“

Jaké jsou synonyma k anglickému slovu

Jaké jsou synonyma k anglickému slovu „Common“ a jak je odlišit?

Existuje několik synonym k anglickému slovu „Common“, které lze v různých kontextech použít s mírnými odlišnostmi v jejich významu. Jak se dá tedy rozeznat mezi těmito synonymy? Zde je seznam některých synonym k „Common“ a vysvětlení, jak je odlišit:

 • Usual: Toto slovo se používá pro něco, co se vyskytuje pravidelně nebo často.
 • Ordinary: Označuje něco běžného nebo obvyklého, nedokáže vyjádřit význam sdílenosti, jako „Common“.
 • Familiar: Tento výraz se obvykle používá k popisu situace, která je známá nebo přátelská.

Je důležité porozumět nuancím mezi těmito synonymy, abyste mohli správně vybrat to správné pro daný kontext.

Které fráze a výrazy doplňují slovo

Které fráze a výrazy doplňují slovo „Common“ a zvyšují variabilitu výrazu?

Výraz „Common“ může být doplněn různými frázemi a výrazy, které zvyšují jeho variabilitu a význam. Některé z nich mohou zahrnovat:

 • „Common practice“: označuje častý způsob jednání nebo postup, který je běžně praktikován v dané oblasti či skupině lidí.
 • „Common knowledge“: zdůrazňuje informace nebo fakta, která jsou považována za známá a široce akceptovaná ve společnosti.
 • „Common sense“: odkazuje na základní smysl pro rozum a logiku, který je očekáván u většiny lidí.

Závěrečné poznámky

In conclusion, understanding the nuances of the Czech word „common“ and knowing when to use it can greatly enhance your communication skills in the language. Whether you are a beginner or a fluent speaker, being mindful of the various contexts in which this word can be applied will help you express yourself more accurately and effectively. By incorporating these tips into your language practice, you will not only deepen your understanding of Czech vocabulary but also build stronger connections with native speakers. So, next time you come across the word „common,“ remember to consider its multiple meanings and choose the right translation for the situation at hand. Happy learning!

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *