Co Znamená ‚wink‘? Překlad a Význam v Anglicko-Českém Slovníku

Co Znamená ‚wink‘? Překlad a Význam v Anglicko-Českém Slovníku

Pokud jste kdy přemýšleli o významu anglického výrazu „wink“ ⁢a jaký má v českém prostředí ⁢překlad, jste ⁢na správném místě. V tomto článku se podíváme na to, ⁣co tento slovní obrat znamená a jak se správně překládá ⁣do češtiny. Připravte⁣ se na‍ zajímavé poznatky o ​jemných nuancích tohoto slova a jeho významu v anglicko-českém slovníku.
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/gfc4c8c55252dd4899158d02d574db753768aaa0d5b61296ebab23cc3701024e59f65b20a1e7b2b2a832ff457dd1b6ddb5f73289368a91daa3a63c5a72c1ff660_640.jpg“ alt=“Co znamená ​“wink“ ‌ve vašem každodenním životě?“>

Co znamená „wink“ ve ​vašem každodenním životě?

V anglicko-českém slovníku „wink“‍ znamená „mrknutí“. Tato gesto⁣ se často používá⁢ ve vašem každodenním životě jako způsob komunikace nebo signalizace něčeho‍ specifického. Zde jsou některé​ možné‌ významy ​tohoto gesta:

 • Pozdrav: Mrknutí může​ být⁣ použito jako pozdrav​ nebo způsob říkání „ahoj“‍ bez slov.
 • Tajný signál: Ve vašich vztazích ‌s​ jinými lidmi, mrknutí⁤ může být skrytým signálem pro něco speciálního.
 • Ironie: Někdy se mrknutí​ používá jako způsob ⁢naznačení ironie⁤ nebo sarkasmu.

Anglicky Česky
Wink Mrknutí
To wink at someone Mrknout‌ na někoho
He winked at me Mrkl na mě

Přesný překlad ‍slova

Přesný překlad⁣ slova „wink“ do češtiny

Ve slovníku⁤ se ‍slovo „wink“ překládá do češtiny jako „mrknutí“. Tento výraz může mít několik významů a použití v různých situacích. Zde je​ několik možností, jak​ se slovo⁣ „wink“ může přeložit do češtiny:

 • Mrknout: Používáme tento výraz v různých situacích, například‍ jako způsob ⁢komunikace nebo projevení souhlasu.
 • Cvok: Tento ​výraz se může použít spíše‌ ve smyslu vtípku nebo nezvyklého chování.
 • Zašklebit se: Slovo „wink“ může být také přeloženo⁢ do češtiny jako zašklebit se, což může naznačovat skrytý úmysl nebo ‌tajný signál.

Jak se slovo

Jak se slovo „wink“ používá v anglicko-českém slovníku?

V anglicko-českém slovníku ⁢se slovo ⁣“wink“‍ překládá jako „mrknutí“. Tento význam je většinou​ označován jako ‍verbální podoba vizuálního gesta, které‌ slouží jako způsob komunikace‍ nebo výrazu​ souhlasu ⁣nebo pochopení. ⁢V české ‌kultuře ⁤je mrknutí‍ často‍ spojeno s důvěrností nebo s narážkou na něco zábavného‌ nebo​ tajemného.

Význam slova „wink“ v anglicko-českém​ slovníku ⁤tedy⁣ nemusí vždy úplně přesně odpovídat jeho českému‍ protějšku,⁣ proto je dobré brát v úvahu i kulturní kontext, ve kterém je slovo používáno. Například v anglickém jazyce se „wink“ používá i ve slangové‌ či ironické formě, zatímco v ‌češtině se spíše drží ⁢tradičních⁣ a formálnějších významů.

Pokud se⁢ tedy učíte anglicky ⁤a rádi byste pochopili význam​ a užití slova „wink“ v českých podmínkách, mějte na paměti jeho různorodé nuance ⁢a snažte se porovnávat ho s českým ekvivalentem, abyste lépe ⁤porozuměli jeho skrytým významům a kontextům.

Různé významy slova

Různé významy slova „wink“ ⁤v různých kontextech

V anglicko-českém ​slovníku může slovo‍ „wink“ mít několik různých významů v závislosti na kontextu, ve kterém je použito. Zde je pohled na některé z těchto významů:

 • Mrknutí: „Wink“ může znamenat akci ⁤mrknutí očima na někoho ‌nebo na ⁤něco jako způsob komunikace nebo náznaku souhlasu. V ‍příkladu: „She gave him⁣ a wink⁤ to let him⁢ know she was joking.“ (Ona mu dala mrknutím ‍na vědomí, že se jen žertuje.)
 • Podvodný úšklebek: V některých případech může „wink“ indikovat podvádějící nebo neslušné chování,‍ například v situacích,⁤ kde se naráží na tajnou dohodu ⁤nebo tajný záměr. V příkladu: „He gave her a wink before playing his winning move.“ ​(On‍ jí dává mrknutím, než⁢ provede svůj ‍výherní ​tah.)

Anglický výraz Český překlad
to ‍wink at someone mrknout na někoho
wink of ⁤an eye mrknutí oka

Zdůraznění​ důležitosti porozumění významu slova

Zdůraznění důležitosti ​porozumění‍ významu slova​ „wink“

Ve světě ‌internetové⁤ komunikace se často setkáváme s ⁣různými symboly a zkratkami, které⁢ mají své specifické⁤ významy. Jedním z takových​ symbolů je i *wink* nebo-li „mrknutí“. Tento gesto se často ⁤používá k vyjádření​ nadsázky, ironie​ nebo tajného porozumění. Je důležité‍ porozumět kontextu, ve kterém je „wink“ použit, abychom přesně‍ pochopili jeho význam.

V ⁣anglicko-českém slovníku ⁣můžeme najít překlad slova „wink“ jako „mrkání“ nebo „mrknutí“.​ V‍ každodenní konverzaci se může slovo „wink“ používat‌ buď doslovně ‌ve smyslu ⁢fyzického mrkání,​ nebo ⁣metaforicky ke zdůraznění specifického poselství. Je ‍důležité⁣ být schopen rozpoznat, kdy je „wink“ použit jako⁤ gesto​ a kdy se ​jedná ​o jeho ‌verbální význam.

Jak efektivně ⁢používat slovo

Jak efektivně používat slovo „wink“ při komunikaci ​ve vašem osobním životě?

Víte, ⁢co⁢ znamená anglické slovo „wink“?⁢ Tento výraz má v českém jazyce několik možných⁢ překladů a významů. Pokud se chcete naučit používat slovo „wink“ efektivně ve vašem osobním životě, je důležité ​pochopit jeho ‌správný význam ‌a kontext. Zde je pár tipů, jak ho správně‌ využívat:

 • Překlad slova „wink“ do češtiny je „mrknutí“,⁢ což znamená rychlý pohyb víčkem oka.
 • Ve spojení s gesty může „wink“ znamenat různé věci jako například tajná ​dohoda, schválení nebo vtip.
 • Použijte slovo ⁤“wink“ s rozvahou a v souladu s‍ kontextem, abyste⁤ se vyvarovali nedorozumění.

Závěrem

Význam slova „wink“ v anglicko-českém slovníku není pouze jednoduchý překlad, ale spíše komplexní gesto spojené‍ s mnoha různými významy a kontexty. Je důležité si uvědomit, jaký dojem může „wink“ vyvolat v​ různých situacích a jak⁤ může ovlivnit naše komunikaci a vztahy s ostatními. Doufáme, že tento článek vám ‌pomohl ⁢lépe​ porozumět tomuto slovu a ​jeho ‌širokému spektru ⁤významů. Možná se nad touto otázkou zamyslíte ⁤při další konverzaci⁢ nebo dokonce sami vyzkoušíte vykouzlit ⁢úsměv svým​ vlastním ⁤“winkem“. Někdy ​malá gesta‍ mohou mít velký dopad.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *