Co Znamená ‚Reserved’? Vysvětlení v Anglicko-Českém Slovníku

Co Znamená ‚Reserved’? Vysvětlení v Anglicko-Českém Slovníku

Are you curious about the ⁣meaning of the word „reserved“ in English? Look no ⁤further! This article will be your guide to understanding this term with explanations ⁤in both English and ‌Czech. Join us as we explore the‍ nuances of this commonly used word and its translations. Let’s ⁤dive in and ⁤expand our language knowledge together!
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/g5a4ca67fa3ca9a5215953de602e5c046453c64af3445f4c087c4e99ecd8875872a8d6e73e3eb199ae1cc8dffc101f13d890b11e9215f0790431323edc57872aa_640.jpg“ alt=“Co znamená slovo „reserved“ v anglicko-českém slovníku?“>

Co znamená slovo „reserved“ v anglicko-českém slovníku?

V anglicko-českém slovníku se slovo reserved překládá ‌do češtiny jako ⁢ rezervovaný. Termín „reserved“ ⁣se ⁤často používá v různých kontextech‌ a může mít různé významy v závislosti na situaci, ve které je používán.

V případě rezervovaného chování ‍může znamenat,‌ že osoba je ​zdrženlivá nebo spíše⁤ nevyjadřuje své⁤ pocity nebo myšlenky⁣ veřejně. V ​restauracích nebo jiných místech může označovat stůl, který je vyhrazený pro konkrétní skupinu lidí nebo událost.

V anglickém⁢ jazyce je důležité pochopit, jak⁢ a kdy používat slovo „reserved“, abyste se vyhnuli ⁤zbytečnému nedorozumění nebo nepřesnostem v komunikaci.

Význam a použití v různých kontextech

Význam a použití v‌ různých kontextech

V anglicko-českém slovníku se slovo „reserved“ překládá do češtiny jako „rezervovaný“.⁢ Toto slovo může mít různé významy a​ být ‍použito v různých kontextech. Zde je pár příkladů, jak se slovo „reserved“‍ může objevit:

V​ restauraci:
– Když si⁣ rezervujete stůl v restauraci, může ⁤být označen jako „reserved“ pro váš ⁣příchod.
– Oznámení „Reserved“ na stolu znamená, že je‌ vyhrazený a​ neměl by se obsazovat jinými hosty.

V dopravě:
-⁣ Na letišti se často označují místa pro cestující se speciálními potřebami jako „reserved“.
– Na autobusové zastávce můžete vidět označení „Reserved“ pro nejlepší místa ⁢ve voze.

Jak správně používat⁣ slovo ‌

Jak správně používat slovo „reserved“ ve ⁢větách

Ve ⁢větách‍ se slovo „reserved“ používá k vyjádření, že ‌něco je vyhrazené, rezervované nebo nějakým způsobem‍ omezené. Toto slovo je často používáno ⁣v různých ⁢kontextech a​ má⁤ různé významy⁤ podle situace. Zde je několik příkladů, :

  • Stůl byl rezervován​ na pět hodin večer.
  • Představení je vyhrazeno pro členy ⁢klubu.
  • Rezervované parkovací⁤ místo je vyhrazeno pro zaměstnance firmy.

Význam slova⁢ „reserved“ ​se může měnit ⁣v závislosti na kontextu ‍a‌ je⁢ důležité porozumět⁢ správnému ⁤použití tohoto slova ve⁢ větách. ⁤Pokud máte další otázky ohledně významu slova „reserved“ nebo jste si​ nejistí ‌jeho použitím, neváhejte se nás⁣ zeptat.

Další významy a synonyma pro‌ slovo

Další významy a synonyma pro slovo ⁣“reserved“

V slovníku najdete několik dalších významů a synonym pro slovo „reserved“.‌ Kromě základního významu, který⁢ označuje vyhrazenost ⁢či rezervovanost, může slovo „reserved“ mít i následující významy:

  • Skrovný: ⁤ Do tohoto ​významu může být řazena vlastnost či chování člověka, který není příliš ⁢komunikativní a spíše ‍zdrženlivý.
  • Postranní: ​V případě rezervace může jít ‌o⁣ rezervaci určitého místa nebo⁢ služby pro⁢ další ⁤použití. ⁤Například ⁣rezervované parkovací místo ⁣nebo stůl⁢ v restauraci.
  • Zaměřený: Projevující určitý zaměření nebo specializaci, například při výběru restaurace s rezervovanými styly hudby nebo tématy.

Odlišnosti mezi

Odlišnosti mezi „reserved“ a podobnými slovy v češtině

Ve slovníku češtiny je slovo „reserved“ přeloženo jako „rezervovaný“. I když⁣ se‍ mohou zdát podobná, ‍existují některé odlišnosti mezi těmito ⁣slovy. ⁢Zde je vysvětlení těchto rozdílů:

  • Použití: Slovo „reserved“ se obvykle používá v anglickém jazyce, zatímco „rezervovaný“ je běžnější v češtině.
  • Význam: „Reserved“ v angličtině může označovat například rezervaci místa nebo vstupenky, zatímco „rezervovaný“ v češtině může znamenat, ⁢že něco je‍ vyhrazeno nebo určeno pro konkrétní účel.
  • Kontext: Důležité je také brát v úvahu kontext, ve‍ kterém‍ je‍ dané ‍slovo použito, protože to ⁤může ovlivnit jeho význam⁤ a interpretaci.

Závěrečné ‌myšlenky

Overall, understanding the meaning of ⁢“reserved“ in English and Czech is key to effective communication and cultural awareness. Whether you‍ are a language learner, traveler, or simply curious about different cultures, ‍having⁤ access to a ⁢reliable English-Czech dictionary can greatly enhance your understanding and appreciation of both languages. By delving into the nuances of words like „reserved,“ we can break‍ down‌ barriers,⁤ foster open⁢ communication,⁢ and build bridges between ⁤diverse communities. So, ‌the next time you⁣ come across the word „reserved,“ remember its multiple meanings and ‌consider the context in which it is used.‌ Language is ​a powerful tool that connects us all, and with the right resources ‌and knowledge, we can continue to learn, grow, and ‌connect with others in‌ meaningful ways.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *