Co Znamená ‚grudge‘? Překlad a Význam v Anglicko-Českém Slovníku

Co Znamená ‚grudge‘? Překlad a Význam v Anglicko-Českém Slovníku

Víte, co to znamená mít „grudge“? Tento článek vám odhalí význam a překlad této anglické slovíčka do češtiny. Připravte se na zajímavou cestu do slovníkového světa s námi!
Co je to 'grudge' a jaký je jeho význam?

Co je to ‚grudge‘ a jaký je jeho význam?

V anglickém jazyce slovo „grudge“ znamená „zloba“ nebo „nezájem“. Tento výraz vyjadřuje dlouhodobé nepřátelství nebo vztek, který člověk cítí vůči někomu nebo něčemu kvůli minulým událostem nebo konfliktům.

Jedná se o pocity, které mohou vést k nedůvěře, neochotě spolupracovat nebo ke způsobování škody druhé straně. Udržování zloby může být velmi destruktivní a může mít negativní dopad na vztahy a komunikaci mezi lidmi.

V anglicko-českém slovníku můžete najít překlad slova „grudge“ jako „zloba“ nebo „nepřej“. Je důležité být schopen rozpoznat a pojmenovat tyto pocity, abyste mohli pracovat na jejich řešení a uzdravení vztahů.

Překlad slova 'grudge' do češtiny

Překlad slova ‚grudge‘ do češtiny

Pojem ‚grudge‘ se často překládá do češtiny jako ‚zlost‘, ‚nechávavost‘ nebo ‚nepřátelskost‘. V anglicko-českém slovníku je uveden jako podstatné jméno označující zadržovanou nepřátelskost nebo pocity zlosti vůči někomu.

Význam slova ‚grudge‘ lze také popsat jako dlouhodobý pocit nevolnosti nebo opovržení vůči někomu, zejména kvůli nějaké minulé události. Je důležité si uvědomit, že udržování zášti může být škodlivé pro naše duševní zdraví a vztahy s ostatními.

Při českém překladu je vhodné zohlednit kontext, ve kterém je slovo ‚grudge‘ použito, aby se co nejvěrněji zachytil jeho skrytý význam. Dobrý překlad by měl zachovat podtext a emocionální náboj spojený s tímto slovem.

Specifické významy slova 'grudge' v anglicko-českém slovníku

Specifické významy slova ‚grudge‘ v anglicko-českém slovníku

V anglicko-českém slovníku má slovo „grudge“ několik specifických významů, které je důležité rozlišit:

 • Potuženost: V některých případech může „grudge“ znamenat nevyřčený cit nelibosti nebo zlosti vůči někomu.
 • Bez slitování: Dalším významem slova „grudge“ může být nedovolené použití síly nebo násilí na někoho kvůli dlouhodobému zlobě nebo odplatě.
 • Zapamatovaný problém: Někdy se slovo „grudge“ používá k popisu dlouhodobého nepřátelství nebo nedůvěry vůči někomu.

Jak efektivně vyjádřit 'grudge' v češtině?

Jak efektivně vyjádřit ‚grudge‘ v češtině?

Existuje mnoho způsobů, jak vyjádřit anglické slovo „grudge“ v češtině, které přenáší význam nedůvěry, zklamání či nevyřešeného konfliktu. Zde je několik možností, jak efektivně vyjádřit tento pocit:

 • Nenávist – nejtvrdší způsob vyjádření negativních emocí vůči někomu
 • Pohoršení – vyjádření nesouhlasu či nespokojenosti s činností nebo chováním druhého
 • Nedůvěra – pocit nedostatečné důvěry nebo pochybností o někom

V závislosti na kontextu a míře intenzity pocitů můžete vybrat vhodný výraz, který co nejpřesněji vyjádří váš vztah k dané situaci či osobě. Důležité je si uvědomit, že každé slovo má svůj vlastní nádech a význam, který se může lišit v různých situacích.

Rodný syntaktický kontextu slova 'grudge' ve větách

Rodný syntaktický kontextu slova ‚grudge‘ ve větách

V moderní anglicko-českém slovníku je slovo „grudge“ přeloženo jako „zloba“ nebo „zášť“. V anglických větách se často vyskytuje ve spojení s výrazy „hold a grudge“ nebo „bear a grudge“, což znamená udržovat zlobu nebo zášť vůči někomu.

V rodém syntaktickém kontextu slova „grudge“ ve větách je důležité si uvědomit, že se obvykle jedná o sloveso, které vyjadřuje emocionální stav nebo postoj k někomu. Uplatňuje se často v nepřímé řeči, kdy může být spojeno s citací nebo emocionálním projevem postav v textu.

V následující tabulce je uveden příklad věty s rodem „grudge“ ve významu „zloba“ ve spojení s dalšími slovy v anglicko-českém kontextu:

Anglická věta Český překlad
„She still holds a grudge against him for what he did.“ Stále má zlobu na něj za to, co udělal.

Doporučení pro správné použití 'grudge' v české mluvě

Doporučení pro správné použití ‚grudge‘ v české mluvě

Příklad: Význam:
Přivedl vás k takovému počínání? Did he lead you to such a grudge?
Má ke mně nějaký grudge. He has some grudge against me.

Grudge je slovo, které má v českém jazyce několik významů a použití. Mezi nejběžnější patří:

 • Pocit nelibosti či zlosti vůči někomu.
 • Podezření, podezřívání.

Při použití slova „grudge“ je důležité brát v potaz kontext a význam ve větě, aby bylo jasné, zda jde o osobní zaujetí, podezření nebo jiný význam. Důrazně doporučujeme, abyste se nejprve seznámili s různými významy slova „grudge“, abyste ho správně použili ve správném kontextu.

Zajímavosti a příklady užití slova 'grudge' v praxi

Zajímavosti a příklady užití slova ‚grudge‘ v praxi

V anglickém jazyce slovo ‚grudge‘ má několik významů a užití, které mohou být zajímavé pro ty, kteří se chtějí dozvědět více o tomto slově. Níže uvádíme některé příklady a významy slova ‚grudge‘ v praxi:

 • Nedůvěra: ‚Grudge‘ může znamenat pocit nedůvěry či podezření vůči někomu nebo něčemu. Například: „She held a grudge against him for betraying her trust.“
 • Zášť: Dalším významem slova ‚grudge‘ může být pocit záště vůči někomu nebo něčemu za minulé události. Například: „He still holds a grudge against his former boss for firing him.“
 • Nehostinnost: ‚Grudge‘ může také znamenat nepřátelské chování nebo postoj vůči někomu. Například: „The grudge between the two families dates back for generations.“

Závěrečné poznámky

V dnešním článku jsme si přiblížili význam slova „grudge“ a jeho překlad do češtiny. Zjistili jsme, že tento výraz vyjadřuje dlouhodobý zášť vůči někomu nebo něčemu a může mít negativní dopad na naše mentální i fyzické zdraví. Zbavme se tedy zášti a nepotřebné vnitřní negativní energie, abychom mohli žít svobodně a naplno. Možná bychom se měli zamyslet nad tím, zda v našem životě neexistují nedořešené konflikty, které bychom měli vyřešit. Pamatujme, že odpuštění je klíčem k pokoji a šťastnému životu.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *