Check: Překlad a Význam Této Kontrolní Slova

Check: Překlad a Význam Této Kontrolní Slova

Do you ever wonder about the different meanings and translations of the word „check“? In⁢ this ‌article, we explore the significance and interpretation of this versatile term‍ in Czech, shedding light on⁣ its various uses and‍ implications. Join us on this linguistic journey as ​we⁣ delve into the world of „Check: ⁣Překlad⁢ a Význam Této Kontrolní Slova“.
<img class=“kimage_class“‍ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/gb097e4f6587a373ec02a4a99173fb6b520cf1db9348462beeaf918448021c660be327d52b9abd78b456bb57c143b8cb701fd740017650d4003012835a5ad121d_640.jpg“ alt=“Překlad slova „check““>

Překlad​ slova „check“

V článku se podíváme na do‌ češtiny a význam tohoto běžně používaného kontrolního slova.

:

 • Český‍ překlad: kontrola, ​šek

Význam slova „check“:

 • Kontrola, ověření, zkontrolování něčeho
 • Šek – ​platební název, doklad o platbě

V kontextu anglického jazyka může slovo ​“check“ mít různé⁣ významy a použití, které je důležité pochopit pro správný překlad do češtiny.

Význam slova

Význam slova „check“

Check je slovo, které má široké uplatnění v různých kontextech a situacích. V češtině může mít ⁢několik významů a fungovat ​jako různé části řeči. Níže uvádíme několik z nich:

– Jako podstatné jméno:​ check může označovat kontrolu, šek či tiket v anglickém jazyce.

– Jako sloveso: ⁤check může ​znamenat ověřit,​ zkontrolovat, zavolat, přezkoumat ⁢apod.

– V hovorové angličtině: check může​ být také použito jako pozdrav, například v souvislosti s placením účtu v restauraci.

Rozdíly mezi britskou a​ americkou angličtinou v použití slova

Rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou v použití slova „check“

V anglicky mluvících ‍zemích se ⁣slovo „check“ používá běžně, ale ⁤existují určité rozdíly mezi ‌britskou a americkou angličtinou v jeho ‍použití.⁤ Zde⁤ je několik zajímavých faktů:

 • V​ Británii se slovo „check“ používá ​na⁣ označení platby pomocí šeku nebo také na ověření‌ něčeho. Například „I need to⁣ check my emails“ znamená, že potřebuji zkontrolovat své ⁢e-maily.
 • V Americe ⁣se⁢ slovo ⁤“check“ často používá na označení účtu v restauraci nebo hotelu. Například „Can I have the check, please?“ znamená, můžu ‍prosím ⁤dostat účet?

Je důležité si tyto rozdíly pamatovat, aby nedošlo k nedorozumění v komunikaci se skutečnými mluvčími britské nebo americké angličtiny. Pokud chcete být v ⁤konverzaci opravdu přesní, je dobré znát ⁢správné použití slova „check“ ​v daném ​kontextu.

Jak správně používat slovo

Jak správně používat slovo „check“ ⁣ve větě

Kontrolní ⁣slovo „check“ je velmi užitečným slovem v anglickém jazyce, ale jeho správné používání ve ‍větě může být pro⁤ mnoho‌ lidí matoucí. Zde je několik tipů, :

 • Pokud chcete ⁢říci, že zkontrolujete něco, použijte sloveso „check“ ve větě ve významu „kontrolovat“ nebo „zkontrolovat“. ⁢Například: „I will check the ⁤schedule for tomorrow.“
 • Pro vyjádření placení⁣ či kontroly trvalého dokladu použijte frázi „write ⁢a check“. Například: „I need‍ to write a check for the rent.“
 • V kolokvialním​ jazyce můžete⁣ také slyšet výraz „double-check“, což znamená „znovu zkontrolovat“. Například:⁤ „Before we leave, let’s double-check that we ⁣have everything.“

Doporučení pro překladatelé při​ práci se slovem

Doporučení ⁣pro překladatelé při práci se slovem „check“

Při práci se slovem „check“ je důležité​ vzít v úvahu jeho různé významy a kontexty, ve kterých⁢ se používá. V překladu​ je klíčové zachovat správný význam a interpretaci tohoto slova, aby byla komunikace​ jasná‌ a srozumitelná.⁤ Zde jsou ⁣některá doporučení‍ pro překladatele:

 • Zkuste porozumět významu slova ⁤“check“ v daném kontextu ​a‌ zvážit vhodný ekvivalent v ⁣cílovém jazyce.
 • Nezapomeňte ‌na možné synonyma a podobné výrazy, které by mohly lépe vyjádřit obsah slova „check“.
 • Vždy​ se‌ snažte zachovat⁢ významovou bohatost a nuance, které slovo ⁤“check“ může mít, a vyhnout​ se překladu zjednodušujícímu ⁤nebo zavádějícímu.

Závěrečné myšlenky

In conclusion, the word „check“ holds a multitude of meanings and translations in the Czech language, reflecting its rich linguistic history and versatility. Whether used ‍as a verb ‌or a noun,‍ this simple word encompasses a range of actions, from examining to ‍verifying. Understanding the nuances of its translations offers insight into the complexity of language and the ways ‌in which words can shape⁤ our perceptions of the world. As you continue ⁣to explore the intricacies of Czech vocabulary, may you⁣ approach each „check“ with curiosity and appreciation for the beauty of language. Let this word serve as ‍a reminder of the power that words hold ⁤and the importance​ of communication in fostering understanding and connection among individuals.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *