Breakdowns: Význam a použití v anglickém jazyce

Breakdowns: Význam a použití v anglickém jazyce

Do⁢ you feel ⁤overwhelmed when it comes to understanding​ and using breakdowns in English? Don’t worry, you’re not ‍alone. In this article, we’ll⁢ explore the importance and usage‌ of breakdowns in the⁤ English language and provide you with all the information you need to navigate‍ this linguistic concept with ease. Join us on ‌this journey into the fascinating world of ⁣breakdowns – you won’t ⁤want to miss it!
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/gf06a4c168cd84e31d61437295f08af4560ebf090cd1a29c940f733c83eacd81b1ea8573e7971298bde357a39c3f2cada_640.jpg“ ⁣alt=“Význam slova „breakdown“ v anglickém jazyce“>

Význam slova „breakdown“⁤ v anglickém jazyce

Breakdown je anglické ​slovo s více významy a různými užitími v anglickém‌ jazyce. Jednou z ⁤nejběžnějších definic je ‍“zničení ⁤nebo zhroucení ​něčeho“.‌ Tento význam ‍se často⁤ používá⁤ v situacích, kdy něco přestane ⁣fungovat správně nebo úplně selže.

Dalším významem ⁤slova „breakdown“ je psychický nebo emocionální kolaps. To může zahrnovat silné pocity úzkosti,​ stresu nebo zoufalství, které vedou k mentálnímu vyčerpání. Tento význam se často‌ používá⁢ v kontextu duševního⁣ zdraví a péče o sebe.

V anglickém jazyce ⁢se slovo „breakdown“‍ také ⁤může použít⁣ jako popis důkladné analýzy nebo rozkladu informací. To znamená pečlivé rozložení ⁣složitých informací nebo dat do jednodušších a snadno srozumitelných částí. Tento význam je často ‌používán v oblasti vědeckého výzkumu nebo technických analýz.

Různé druhy

Různé druhy „breakdowns“ a jejich využití

Breakdowns jsou‍ slovní obraty či výrazy, které se používají v anglickém jazyce a mají svůj vlastní specifický význam. Tyto „rozklady“ se⁤ často vyskytují v⁤ různých situacích a mají ⁣určité využití při komunikaci. Zde je několik ‍různých druhů „breakdowns“ ‌a jejich významů, které byste měli znát:

 • Idiom:⁢ Jedná se ⁢o frázi nebo výraz, který má význam, ⁤který nelze doslovně přeložit.
 • Phrasal verb: Jedná se o slovesný výraz, který je složen ⁣z více slov a ‌má specifický význam.
 • Collocation: Jedná ⁢se ⁣o spojení​ slov, které ⁤se často‍ vyskytují ⁤společně a vytvářejí určitý význam.

Je důležité⁤ porozumět⁣ těmto různým druhům „breakdowns“ a jejich ​využití, abyste mohli‍ efektivně ⁤komunikovat v ‌anglickém jazyce a vyhnuli se ​nedorozuměním při konverzaci. Pokud si ‍osvojíte tyto výrazy‌ a začleníte je do​ svého slovníku, budete schopni mluvit jako rodilý mluvčí a budete ⁣lépe porozumět anglickým textům a‍ rozhovorům.

Jak⁢ správně používat

Jak správně ⁢používat „breakdown“ ve větách

Jde o rozložení něčeho komplexního nebo složitého na jednodušší části, ⁢aby se ‌lépe pochopilo, co se děje nebo ⁣jak⁢ něco funguje. ‍Breakdown lze použít ⁢i jako podstatné jméno, které označuje​ selhání nebo zastavení něčeho, například stroje nebo systému.

V angličtině se slovo „breakdown“ ⁣používá v mnoha různých situacích a může mít⁤ různé významy v závislosti na kontextu. Níže jsou‌ uvedeny některé běžné výrazy, ⁣ve kterých se používá slovo „breakdown“:

 • Emotional breakdown: citové zhroucení nebo nervové zhroucení
 • Breakdown of communication: selhání⁢ komunikace⁣ mezi lidmi ⁣nebo ⁤skupinami
 • Breakdown​ in a relationship: rozpad vztahu mezi ⁤dvěma lidmi
 • System breakdown: selhání stroje, zařízení nebo ‍systému

Specifické situace,⁣ kdy je užitečné použít ⁣“breakdown“

V anglickém jazyce se⁢ slovo⁢ „breakdown“ používá​ v různých ​specifických‍ situacích, kdy je vhodné použít tento výraz. Níže uvádíme některé typické situace, ⁤ve ​kterých se⁤ „breakdown“ ‌hodí:

 • Technický ⁣poruchy: Používá​ se⁢ pro popis poruchy zařízení, stroje nebo vozidla.
 • Kolaps⁤ systému: Výraz ‌se používá k popisu selhání či nefunkčnosti systému nebo ⁤zařízení.
 • Nervové zhroucení: Tento význam se týká emocionálních nebo psychických problémů, kdy člověk nedokáže zvládat danou⁢ situaci a trpí​ nervovým vyčerpáním.

Je důležité ‌mít ​na paměti,‍ že⁤ v různých kontextech​ může slovo „breakdown“ mít odlišný význam, a ​proto je⁣ důležité správně porozumět kontextu, ve ​kterém je používáno.

„Dělat breakdown“ versus „mít breakdown“ ‌- rozdíl v použití

V anglickém jazyce se používají dva termíny pro popis situací,⁤ kdy ‌se cítíme přetížení, vyčerpaní nebo úplně zhroutíme. Tyto termíny jsou „Dělat breakdown“‌ a „mít breakdown“. Rozdíl​ mezi těmito dvěma výrazy spočívá ​v jejich použití ‌a kontextu, ve kterém jsou⁣ používány.

**Dělat ⁤breakdown** je termín, který popisuje aktivitu, během které se cítíme ⁢přetížení nebo vyčerpaní. To ⁣znamená, že ​jsme ‌aktivně zapojeni do nějaké ‌činnosti, která nás přivádí k hranici⁢ našich schopností. Například: „Když jsem ‌pracoval na tomto projektu celou ⁢noc, tak jsem dělal breakdown.“

**Mít breakdown** se používá k popisu stavu, kdy už nejsme‍ schopni zvládat situaci nebo emoce a⁤ úplně ztrácíme kontrolu. Tento termín je spíše pasivní a‍ označuje stav, kdy už jsme na samém dně a nemůžeme ‍dál. Například: „Po té těžké zkušenosti jsem‌ měl totální⁤ breakdown.“

Jak⁣ se vyhnout⁣ nedorozuměním při ‍používání

Jak se vyhnout nedorozuměním při‍ používání „breakdown“

Při používání slova „breakdown“ v anglickém jazyce je důležité mít na paměti jeho různé významy a použití, abyste se vyhnuli nedorozuměním a správně porozuměli kontextu,⁤ ve kterém je slovo použito. Níže jsou uvedeny některé tipy, jak ‍se vyhnout možným zmatkům:

 • Čtěte⁢ si⁤ věty, ve ​kterých je slovo⁤ „breakdown“ použito, a snažte⁣ se⁢ porozumět celému kontextu, nikoliv pouze jednomu slovu.
 • Nebrzte se použít slovník,⁣ aby⁢ jste si ověřili správný význam slova podle konkrétního kontextu.
 • Pokud je to ⁣možné, diskutujte ⁢o významu slova „breakdown“⁤ s rodilými mluvčími angličtiny, abyste se ⁢ujistili, že správně chápete jeho​ použití.

Závěrečné poznámky

In conclusion,‍ breakdowns ⁤play⁤ a crucial role in the English language, serving ‍as ⁣essential tools⁢ for ⁤understanding and conveying meaning. Whether​ used ⁣in casual ⁤conversation or formal writing, breakdowns help bridge communication gaps and⁢ ensure clarity in our interactions. By recognizing the significance and utility⁢ of breakdowns,​ we ⁤can enhance⁢ our language skills and⁢ become ‍more effective communicators. So⁤ next time you​ encounter a breakdown in English, remember its importance and embrace it as a‍ valuable resource in ⁤your linguistic journey. Keep practicing, keep learning, and watch how breakdowns elevate your English proficiency to new ​heights. Happy communicating!

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *