Bilby: Co To Znamená a Jak Ho Přeložit?

Bilby: Co To Znamená a Jak Ho Přeložit?

Have you ever wondered what „bilby“ means and how to translate it into Czech? In this article, we will explore the⁤ origins and significance of this fascinating term, shedding light on its cultural and linguistic implications.⁣ Join us on‍ a journey of discovery ‌as we uncover the⁣ mystery behind the word „bilby“ and its Czech translation.
Co je bilby a jak vypadá?

Co je bilby a jak vypadá?

Bilby je zajímavý a charakteristický tvor, který je domovem Austrálie. Tento malý savec má dlouhý noční životní ⁤styl ⁤a​ je známý svou unikátní schopností kopat​ dlouhé nory pod zemí. Své nezaměnitelné znaky si dokázal vydobýt‍ svou jídelníčkem, ⁢který se skládá z hmyzu, semen a různých rostlin. Podívejme se blíže na to, jaký vlastně bilby je a jak vypadá.

Bilby je malý savec, který měří přibližně 29-55 cm a váží asi⁤ 0,9-4,4 kg. Má ⁣krátké, husté šedohnědé peří, drobné ‍uši a dlouhý ocas, který​ slouží k udržení rovnováhy při kopání‌ nor. Jeho ‌nejvýraznějším znakem jsou silné hrabací drápy na předních tlapách, které mu umožňují ⁤efektivně⁣ se zakopat do země a získat potravu.

Habitat a ekologie bilby

Habitat a ekologie bilby

Bilby je malé noční⁢ zvíře, které obývá suché oblasti Austrálie.​ Jeho přirozeným prostředím jsou písečné pláně, pouště a křoviny. Bilby jsou známí svými dlouhými ⁢ušima, dlouhým ocasem a zakřivenými drápy, které jim umožňují hrabat si pod zemí ​ve vyhledávání⁤ potravy.

Tyto ‍malé tvory jsou klíčovým prvkem v ekosystémech Austrálie. Jsou důležitými rozptylovači ⁤semínek a pomáhají udržovat rovnováhu v populaci hmyzu a rostlin. Bilby mají⁤ velký význam ⁣pro zachování biodiverzity v této oblasti.

Bilby: Fakta:
Velikost: 30-60 cm
Hmotnost: 1-2 kg
Životnost: 7-11 let

Bilby v kultuře a‌ australské historii

Ve světě australské kultury a historie je bilby fascinující tvor, který hraje ⁢důležitou roli v mnoha aspektech života. Co ale vlastně slovo „bilby“ znamená a jak by se mělo přeložit do češtiny? Bilby⁣ je specifický druh klokana, který‌ je endemickým druhem Austrálie.⁣ V češtině by se bilby‍ mohl přeložit jako „klokánek“ nebo „klokánek bilby“.

Bilby​ je také známý pro svou roli v australské aboriginské kultuře a historii. Tento tvor‌ je často spojován s různými mýty a legendami původních obyvatel Austrálie. ⁢Mnoho aboriginských‍ obcí považuje bilby za posvátné zvíře, které symbolizuje ochranu a prosperity.

Jak přeložit⁤ slovo

Jak přeložit ⁤slovo „bilby“ do češtiny?

Bilby‌ je ⁤australský savec⁤ patřící do rodu Macrotis, který ⁤je charakteristický svým dlouhým ocasem a velkýma ušima. Toto zvíře je známé svou ⁢schopností vytvářet rozsáhlé nory a‍ žít v rozmanitých prostředích, jako jsou ‍pouště a stepi. ‌Zde jsou možnosti:

  • Ušák
  • Pískomil
  • Bilbík

Každý z překladů zachycuje nějakou charakteristiku tohoto zajímavého savečka. Bez ohledu na to, jak⁣ se rozhodnete přeložit slovo „bilby“ do češtiny, jedno je⁣ jisté – je to ‍fascinující tvor, který stojí za⁢ bližší ‍průzkum!

Bilby jako ohrožený druh – záchrana a ​ochrana

Bilby je jedinečné a ohrožené zvíře, které je domorodého původu v Austrálii. Je to noční savec s velkýma ušima a dlouhým ocasem. Bohužel,⁢ populace bilby se rapidně zmenšuje kvůli ztrátě přírodního prostředí a predaci od nepůvodních druhů zvířat. Proto je velmi důležité zabývat se záchrannými a ochrannými programy pro zachování tohoto unikátního tvora.

Existuje několik způsobů, jak pomoci ‍bilbym přežít a prosperovat ve volné přírodě. Mezi hlavní opatření patří:

  • Ochrana přírodního​ prostředí: ⁢Zajistit zachování‍ a obnovu bilbových životních prostorů, jako jsou savany a pouště.
  • Štěpení a reprodukce: Programy chovu v⁣ zajetí,⁢ aby se zachovala genetická rozmanitost a zvýšila populace bilby v přírodě.
  • Boj proti predátorům: Kontrola a eliminace nepůvodních druhů zvířat, které ohrožují bilby.

Význam bilby v‍ ekosystému a ⁤biodiverzitě

V ekosystému a biodiverzitě hraje bilba klíčovou⁣ roli. Tito malí a roztomilí savecí vačnatci přispívají k udržení rovnováhy v přírodě a jsou důležití pro celý ekosystém. ​Jejich ⁣přítomnost má pozitivní vliv na rozmanitost druhů a na fungování⁢ ekosystému jako celku.

Během svého života‍ bilby⁤ plní několik důležitých rolí, které mají zásadní vliv na biodiverzitu. Mezi nejdůležitější patří rozšiřování semen ‍rostlin, udržování populace drobných bezobratlých živočichů a ochrana životního prostředí před invazivními ‌druhy. Díky​ těmto úkolům jsou bilby nezastupitelní součástí ekosystému a jejich přítomnost je neocenitelná.

Klíčové Poznatky

V tomto článku⁤ jsme zkoumali význam slova‌ „Bilby“ a jak jej přeložit do češtiny. Odhalili jsme, že tento australský druh křečka‌ hnedozobého nese sebou bohatou historii a význam pro mnoho domorodých společenství. Překlad slova ‍může být složitý, ale přesný výběr je klíčem k ‌porozumění ⁢tohoto zvláštního tvora. Takže ať už se setkáte s ním ve vašem‍ dalším ‍textu nebo na vaší další cestě do Austrálie, nezapomeňte ocenit jeho jedinečnou podstatu a historii.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *