At the Door: Překlad a Význam U Dveří v Anglicko-Českém Slovníku

At the Door: Překlad a Význam U Dveří v Anglicko-Českém Slovníku

Step right up to the door of language translation and interpretation as we explore the meaning and translations of the phrase „at the door“ in the English-Czech dictionary. Get ready to unlock the mysteries and nuances of this common yet intriguing expression with us. Let’s open the door to a world of linguistic exploration together!
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/04/g390571955315f8676ff1a66e7feb84ddf9ad69e73e5bfda5a1f9a94db0849afae8d0732b2564cb89d88c524cda88519c4c9683d55dcf31e668f916025deaa61c_640.jpg“ alt=“Přehled o „At the Door“ ve slovníku“>

Přehled o „At the Door“ ve slovníku

Ve slovníku najdete „At the Door“ jako český překlad „U Dveří“. Tento výraz lze chápat v různých kontextech a může mít následující významy:

  • Fyzický význam: Označuje pozici nebo místo u vchodových dveří.
  • Metaforický význam: Může znamenat před důležitou událostí či rozhodnutím.

Slovo Význam
Ukázka Příklad textu nebo situace, ve které se výraz „At the Door“ objevuje.
Fráze Běžné spojení s výrazem „At the Door“ – například „standing at the door“.

Význam slova

Význam slova „Překlad“ v kontextu „At the Door“

V kontextu „At the Door“ má slovo „Překlad“ klíčový význam. Tento termín označuje akci přenášení slov, vět nebo textů z jednoho jazyka do druhého s cílem porozumění. V anglicko-českém slovníku je „Překlad“ definován jako translation nebo převod do češtiny.

V případě „At the Door“ by mohl být překladem například český termín „U dveří“. Tato fráze znamená, že se něco důležitého, tajemného nebo neočekávaného děje právě v daném okamžiku u dveří. Význam tohoto výrazu může být různý v závislosti na kontextu a situaci, ve které je použit.

Tipy pro efektivní použití slovníku

Tipy pro efektivní použití slovníku „At the Door“

Chcete efektivně využívat anglicko-český slovník „At the Door“? S následujícími tipy se vám to určitě povede:

  • Vyhledávejte výrazy pomocí českých slov: Místo hledání slov přímo v angličtině zkuste nejprve najít český ekvivalent. Tím rychleji se dostanete k požadovanému významu.
  • Využívejte synonyma: Pokud nejste spokojeni s prvním nalezeným významem, zkuste pro daný výraz najít jiné synonymum. Takto můžete získat širší představu o možných významech.
  • Čtěte věty a příklady: Když chcete zjistit, jak se dané slovo používá v kontextu, podívejte se na věty či příklady, které slovník poskytuje. Tím lépe si význam zapamatujete.

Význam slova

Význam slova „U dveří“ ve slovníku

Výraz „U dveří“ je běžný v českém jazyce a má různé významy v závislosti na kontextu, ve kterém je použit. V anglicko-českém slovníku můžeme nalézt následující překlady a významy tohoto výrazu:

V českém slovníku můžeme najít významy jako:

  • At the door: U vstupního místa do budovy nebo místnosti. Například: „He stood at the door waiting for his friend to arrive.“
  • By the door: Vedle vstupního místa do budovy nebo místnosti. Například: „She left her keys by the door so she wouldn’t forget them.“

Český Výraz Překlad do Angličtiny
U dveří At the door
Vedle dveří By the door

Jak porozumět významu

Jak porozumět významu „At the Door“ v anglicko-českém slovníku

V anglicko-českém slovníku je výraz „At the Door“ přeložen jako „U dveří“. Tento výraz se běžně používá v různých kontextech a může mít různé významy a interpretační možnosti. Zde je několik možných významů výrazu „At the Door“:

  • Fyzické místo: „At the Door“ se může jednoduše odkazovat na fyzickou pozici u dveří, například kde někdo stojí nebo kde se něco nachází.
  • Metafora: V některých případech může být výraz „At the Door“ použit jako metafora pro blízkost nebo možnost něčeho, jako například příležitosti, nových začátků nebo změn.
  • Konkrétní akce: V různých situacích se výraz „At the Door“ může odkazovat na konkrétní akci nebo událost, která se děje u dveří, například kdo někoho čeká nebo na koho někdo čeká.

Závěrečné poznámky

In conclusion, the phrase „At the Door“ holds significant meaning in both English and Czech languages, symbolizing the threshold between the known and the unknown, the past and the future. Through the exploration of its translation and cultural implications, we gain a deeper understanding of the interconnectedness of languages and the rich tapestry of meanings they hold. As we stand at the threshold of new beginnings, may we remember the power of language to bridge worlds and connect hearts. Let us embrace the possibilities that lie beyond the door, armed with the knowledge that language is a key that unlocks new realms of understanding and empathy. So, next time you find yourself at the door, remember the stories and meanings that language carries, waiting to be discovered and shared with the world.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *