Ameer: Překlad a Význam Emíra v Anglicko-Českém Slovníku

Ameer: Překlad a Význam Emíra v Anglicko-Českém Slovníku

Are you curious about the⁤ translation and​ significance of⁢ the name Ameer in the English-Czech dictionary? Look no ​further! In this ‍article,⁢ we will ⁢delve into ‍the meanings and nuances of the name Ameer, providing you with a comprehensive understanding ‌of its cultural and‍ linguistic implications. Let’s embark on this enlightening journey together.

Co je to „Ameer“ a⁢ jaké je⁣ jeho ⁣přesný význam?

Výraz „Ameer“ je slovo arabského původu, které nese v sobě význam titulu či hodnosti. V anglicko-českém slovníku je tento termín‌ přeložen jako „emír“, což je titul užívaný pro vládce nebo ‌šlechtice ‍v ‍arabských či islámských zemích.

Emír se typicky ⁣používá⁤ pro označení⁢ vůdce ‌nebo ‌vládce území. ‍Je​ to titul, který‌ může mít různý význam v závislosti na ‍kontextu, ve‌ kterém⁣ je používán.​ V některých zemích může být emír označení‌ pro guvernéra či​ vládce provincie, zatímco v jiných může být představenstvem pro někoho s⁢ vyšším postavením.

Význam slova

Význam slova „Ameer“ v anglicko-českém slovníku

Ve slovníku‌ anglicko-českých překladů je slovo „Ameer“ přeloženo jako „emír“,⁤ což je titul⁢ udělovaný ‍muslimským vládcům nebo vůdcům. Tento termín ​pochází z arabského slova, které ​znamená ⁤“vůdce“ ‍nebo „prince“. V kontextu anglického jazyka⁢ se ⁤termín⁤ „Ameer“‌ běžně používá k označení muslimských vůdců nebo ​arabských princů.

Emír je často spojován s autoritou, vládou a mocí v⁤ muslimských zemích,⁣ a ⁣je⁤ často používán k označení člena ‍královské rodiny nebo ⁢vůdce určité oblasti. V anglicko-českém slovníku je důležité chápat význam tohoto slova, aby ⁢bylo ⁢možné správně ⁢interpretovat jeho kontext a použití v ⁣různých​ situacích.

V anglicko-českém slovníku je tedy důležité zachovat ⁢správný význam slova „Ameer“ jako „emír“, aby bylo možné efektivně komunikovat ​a porozumět různým textům a‌ dokumentům obsahujícím tento termín. Poznání správného překladu a významu slova „Ameer“​ může být ​klíčem k‌ úspěšné ‌komunikaci a ⁤porozumění mezi anglickým‍ a českým ‌jazykem.

Historický⁢ a kulturní ⁤kontext⁤ pojmu

Historický ‌a‍ kulturní kontext ‍pojmu „Ameer“

V‍ historickém a ⁤kulturním kontextu je pojem „Ameer“ spojen⁤ s titulem Emíra,⁤ který​ je používán v⁢ Arabic. Titul Emír je používán pro⁢ vůdce, vládce⁣ nebo prince v muslimských zemích a ‌obvykle je spojen s aristokratickým postavením a autoritou.⁤ V⁣ anglicko-českém slovníku má tento pojem několik významů a překladů, které lze‍ interpretovat různě podle kontextu.

Pro anglicko-české klíčové výrazy⁢ „Ameer“ a „Emir“ lze⁢ najít ​následující překlady a významy:

  • Ameer – ​Emír: Titul vůdce ‍nebo vládce‌ v muslimských zemích.
  • Ameer ‌- Prince: Význam⁣ spojený ⁤s aristokratickým‌ postavením a autoritou.
  • Ameer – Leader: Obecný význam pro vůdce či velitele, bez ⁢specifického náboženského ⁣kontextu.

Jak správně ⁤používat ⁤slovo⁤

Jak⁣ správně ​používat slovo „Ameer“​ v českém jazyce

V českém jazyce se slovo „Ameer“⁢ používá k‌ označení titulu​ emíra,‍ což je arabský výraz pro vládce ⁣nebo vůdce. Tento termín​ se⁤ často vyskytuje v islámských ⁢zemích a má významný ‌historický a politický kontext. Překlad tohoto slova⁢ do češtiny je tedy „emír“,⁣ což⁤ je ‍důležité si uvědomit při⁣ jeho používání v komunikaci.

Emír ‍může být označení pro různé postavení nebo funkce, ‌ať ​už ⁢politické, vojenské nebo náboženské. Slovo „Ameer“ je tedy důležité používat správně a s respektem k ⁤jeho historickému⁣ a kulturnímu⁣ významu. Při používání tohoto termínu‍ je ⁣vhodné si být vědom svého kontextu a záměru komunikace, abychom⁤ zamezili možným⁤ nedorozuměním ⁣nebo urážkám.

Důležité synonyma a‌ antonyma k slovu

Důležité synonyma a antonyma​ k slovu „Ameer“

Ve⁣ světě slov existuje mnoho různých synonym pro termín „Ameer“. ‍Mezi ně patří následující:

  • Emir – často používaný arabský výraz pro vládce nebo vůdce určité oblasti.
  • Vůdce -​ obecný termín pro osobu, která má autoritu nebo​ kontrolu nad skupinou lidí.

Naopak, antonyma pro slovo⁤ „Ameer“ by ‌mohla být například:

  • Podřízený – osoba, která je⁢ ve vztahu k vůdci nebo vládci podřízená nebo pod kontrolou.
  • Následovník – jedinec, který následuje ⁤vůdce nebo vedení jiné‌ osoby.

Podrobný popis⁢ výslovnosti slova

Podrobný popis výslovnosti slova „Ameer“

Výslovnost slova „Ameer“

Výslovnost ‌slova​ „Ameer“ se v češtině čte ⁤jako⁤ [a-meer]. Přestože se jedná ⁢o ⁤arabské jméno, je často využíváno i ‍v anglických ⁤zemích⁢ a⁢ má své místo v ⁣anglicko-českém slovníku.

Překlad ⁣a ​význam​ slova „Ameer“

Slovo „Ameer“ se překládá do češtiny jako‍ „emír“.‍ Toto jméno má v​ arabštině⁢ význam vůdce, vládce nebo princ. Je to titul, který ‌se‍ používá pro muslimské vládce​ či předáky. V anglickém jazyce ⁣je toto jméno často používáno jako⁢ křestní jméno pro chlapce.

Doporučené situace⁣ pro užití⁤ slova „Ameer“

V anglicko-českém ⁣slovníku se slovo ⁤“Ameer“ překládá jako „emír“. ⁣Tento termín má původ v arabském​ jazyce a označuje vládce či představitele arabského obyvatelstva.

mohou zahrnovat:

  • Popis arabského politického systému a úlohy emíra v dané ‍zemi
  • Historické ‌reference k ‍arabským emírátům a jejich vlivu v minulosti
  • Použití‌ v‌ uměleckých dílech nebo ‍literatuře k​ označení významné ‌postavy

Anglicky Česky
Emir Ameer
Ruler Vládce
Leader Představitel

Závěrečné poznámky

In conclusion, the ​article has shed light on the importance of accurate translations and the significance of⁤ names in different languages. Through analyzing ⁤the translation and meaning of the‍ name Ameer in ⁣the English-Czech ⁤dictionary, we have ⁤explored the⁤ cultural ⁣nuances ⁤and⁣ linguistic complexities that⁣ come ‌with language. It is crucial to‍ remember​ that language​ is a powerful ​tool that ‍can bridge ‍gaps​ and connect people ​from diverse backgrounds. ⁤So,‍ next time you come across a name or word⁤ in a different language, take a moment⁢ to ⁣appreciate⁣ the beauty and richness of ⁣language diversity. ⁢Embrace ⁢the⁣ differences, celebrate the similarities, ⁣and continue to explore the ⁢world through ​the⁤ lens of ⁤language.​ Let us​ strive ‌to break down barriers and foster⁤ understanding in a global community bound by words.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *