Satin: Překlad a Význam Slova Pro Saténový Materiál

Satin: Překlad a Význam Slova Pro Saténový Materiál

Satin, an elegant and⁤ luxurious fabric admired by many for⁢ its smooth and lustrous finish, holds ‌a rich history rooted in the world of⁢ fashion and design. In this article, we delve into ⁢the translation and​ meaning ‌of the word „satin“ in Czech, shedding light on the intricacies⁤ and cultural significance​ of this beloved material. Join us as‌ we uncover‌ the beauty and‍ craftsmanship ‍behind​ satin, ⁣and explore its ⁣impact on the⁤ textile ⁤industry in the Czech Republic.
<img⁤ class=“kimage_class“ ⁣src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/g27fecc120e46a9b1d992383277acd8a8ae7de66c01d9d13773ae8a8f29878b5a0d984793140c5877820bf0513ac9d83d_640.jpg“ alt=“- Historie ‌a ‌význam slova „satin“ pro saténový materiál“>

– Historie a význam slova „satin“ pro saténový materiál

Satin‌ je ‌luxusní ​materiál vyráběný z bavlny, polyesteru nebo hedvábí. Jeho hladký a lesklý povrch ⁤ho činí oblíbeným materiálem pro šaty, povlečení a dekorativní ⁣předměty. Slovo‌ „satin“ pochází​ z arabského⁤ slova „zaituni“, což znamená hedvábí ⁢z města⁢ Čcheng-tu v ‌Číně.

V⁣ češtině⁣ se slovo „satin“ překládá⁢ jako „satén“. ‍Saténový materiál je ‌populární pro svou luxusní⁤ texturu a elegantní ⁣vzhled. Saténové látky mají obvykle jednu hladkou‍ stranu a​ jednu matnou stranu, což z‍ nich činí ideální materiál pro šaty a doplňky.

Výhody Ne výhody
Jedinečný lesk Náchylnost k pomačkání
Hladký povrch Náročná ⁤na údržbu

– Charakteristika a vlastnosti saténové látky

Saténová​ látka je luxusní a‍ elegantní materiál, který se používá ​především⁢ pro ⁣výrobu šatů, povlečení nebo ‌dekorativních předmětů. Jedná se o ⁣hladkou ​látku s jemným leskem, který jí dodává⁣ jedinečný⁢ vzhled. Satén se vyznačuje následujícími charakteristikami:

  • Hladkost: Saténová látka ‍je velmi hladká na ⁣dotek díky zvláštnímu způsobu tkaní, který jí dodává lesklý povrch.
  • Lehkost: Satén ​je lehký materiál, který se může dobře nosit a udržovat.
  • Odolnost: Přestože⁤ se jedná o jemnou ⁣látku, satén je zároveň ‍velmi ⁢odolný a⁤ pevný.

Charakteristika Vlastnost
Hladkost Lesklý povrch
Lehkost Pohodlné nošení
Odolnost Pevnost‍ materiálu

- Doporučení pro ⁣péči o saténové oblečení

– ⁣Doporučení pro péči o saténové oblečení

Pro zachování krásy a kvality saténových oblečení je důležité dodržovat ​správnou ⁣péči. ⁤Zde máte ⁢několik doporučení, jak správně pečovat o​ saténový materiál:

  • Praní: Saténové oblečení by mělo být prané ručně nebo v pracích s jemným programem ‍a nízkou teplotou. Příliš vysoké teplo může poškodit⁤ jemnou strukturu materiálu.
  • Žehlení: Při ⁣žehlení saténu je nejlepší používat střední teplotu. Doporučuje se žehlit⁣ oblečení ‌naruby, aby nedošlo k poškození povrchu.
  • Úložba: ‍ Saténové oblečení ‌by mělo být skladováno na⁤ ramínku, aby‌ nedošlo k deformaci látky. Mělo by být uloženo na temném⁣ místě, abyste předešli vyblednutí barvy.

- Jak vybrat kvalitní​ saténový materiál pro‍ vaše potřeby

– Jak ⁤vybrat kvalitní saténový materiál pro⁤ vaše potřeby

Chcete-li si vybrat kvalitní saténový materiál pro své potřeby, ⁢je ⁢důležité znát několik klíčových faktorů.⁣ Satén je luxusní a jemný materiál,‍ který se vyznačuje hladkým povrchem a leskem.​ Při výběru kvalitního saténu je​ důležité⁣ brát ⁢v úvahu následující:

  • Typ ⁢materiálu: Rozlišujeme ⁢různé typy saténu,⁣ jako je ⁣například bavlněný,⁢ hedvábný ⁣nebo ⁢polyesterový satén. Každý ⁢typ⁢ má své vlastnosti a výhody,​ které je třeba zvážit při výběru.
  • Počet nití: Kvalita saténu je ovlivněna i počtem nití, které jsou použity⁤ na jednotku plochy. Čím vyšší je počet nití, tím kvalitnější je materiál.
  • Gramáž: Důležitým ⁤faktorem je také​ gramáž materiálu, ‌která​ ovlivňuje jeho ​hustotu a pružnost. Výběr gramáže záleží na konkrétním účelu použití⁣ saténu.

Závěrem

In conclusion,‍ satin ‌is not just a fabric, ‍but ⁢a ‌luxurious​ material with a ⁣rich history ‍and versatile⁢ use⁣ in the fashion⁤ industry. Its smooth⁢ texture, shiny appearance, and ability to elevate any garment ⁢make it⁤ a timeless choice for⁤ those seeking elegance and sophistication. Understanding its translation and meaning in⁤ Czech, as well as its unique characteristics, can deepen​ our⁢ appreciation for this exquisite fabric. So next time you see a​ beautiful satin‍ dress or blouse, take a⁤ moment to admire the craftsmanship‍ and artistry behind ‌it. Let the⁣ beauty of satin inspire you to embrace ‍luxury‌ in your own ⁤style, and remember that sometimes, the simplest things can bring the most‌ joy.
Satin: Překlad a⁤ Význam Slova Pro Saténový Materiál

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *