Plus: Význam a překlad v anglicko-českém slovníku

Plus: Význam a překlad v anglicko-českém slovníku

Would you like to enhance your English-Czech dictionary with the addition of the word „plus“? In this article, we explore the significance and translation of this versatile term in the English-Czech dictionary. Join us as we delve into the various meanings and uses of „plus,“ providing you with a deeper understanding of this commonly used word.
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/g5ac64ddb5673d7eb480a33b91d369837458b3f16645b473c5978391009d2e066de554326c4cf305b506dd0950c8f302a_640.jpg“ alt=“Význam slova „plus“ v anglickém jazyce“>

Význam slova „plus“ v anglickém jazyce

Ve slovníku anglického jazyka má slovo „plus“ několik významů a je často používáno v různých kontextech. Jednou z nejběžnějších definic je jako přídavné slovo, které znamená „navíc“, „dodatečně“ nebo „kromě toho“. Může být také použito jako spojka, která spojuje dvě věty či výrazy.

Dále se slovo „plus“ používá jako podstatné jméno, které označuje kladné číslo nebo hodnotu, ačkoliv se v anglickém jazyce obvykle používá spíše slovo „positive“. V matematickém kontextu je „plus“ znamením sčítání a je běžně používáno v matematických rovnicích.

Ve spojení s „plus“ lze také použít výrazy jako „plus size“ (pro oděvy velikosti XL a větší), „plus one“ (osoba, která je pozvána na akci bez kavaleristy nebo kavaleristky) nebo „in addition“ (ještě navíc). Slovo „plus“ je tedy mnohostranné a má široké využití v anglickém jazyce.

Překlad slova

Překlad slova „plus“ do češtiny

Ve slovníku je slovo „plus“ často používané jako anglický výraz, který se překládá do češtiny různými způsoby. Může znamenat něco pozitivního, jako například „navíc“ nebo „dodatečně“, ale také se používá jako matematický symbol pro sčítání.

Pokud hledáte přesný , můžete použít následující varianty:

 • plus – přímý překlad z angličtiny, často používaný v češtině
 • dodatečně – význam slova ve smyslu něčeho navíc
 • navíc – možnost použití ve významu něčeho přidaného

Rozdíly mezi významem slova

Rozdíly mezi významem slova „plus“ a jinými podobnými výrazy

Ve slovníku se slovo „plus“ používá k vyjádření pozitivního přínosu nebo přidané hodnoty. Může mít několik významů v angličtině:

 • Matematika: Plus je znaménko pro sčítání.
 • Výhoda nebo přidaná hodnota: Například „plus jedna“ znamená něco navíc nebo více než očekáváte.
 • Oblíbený výraz: V běžném hovoru se často používá k vyjádření souhlasu nebo kladného postoje.

V českém jazyce může být „plus“ přeloženo různě podle kontextu, například jako „více“, „navíc“ nebo „záporným komentářem jako „ani plus“. Je důležité porozumět těmto rozdílům a používat slovo „plus“ správně v různých situacích.

Důležité kontexty, ve kterých se slovo „plus“ používá

V anglicko-českém slovníku má slovo „plus“ mnoho různých významů a kontextů, ve kterých se používá. Tento výraz může mít několik různých překladů do češtiny v závislosti na kontextu, ve kterém je použit. Zde jsou některé důležité kontexty, ve kterých se slovo „plus“ často vyskytuje:

 • Matematický význam: Plus slouží jako znaménko pro sčítání v matematice.
 • Podmínky: Ve spojení s dalším slovem může mít význam podmínky nebo doplňku.
 • Ve výhodě: Může také znamenat přidanou hodnotu nebo výhodu.

Tipy pro správný překlad slova

Tipy pro správný překlad slova „plus“ do češtiny

Důležitým slovem, které se často objevuje v anglických textech, je „plus“. V češtině má toto slovo několik významů a různé možné překlady, které je důležité znát, aby byl překlad co nejpřesnější.

Jedním z významů slova „plus“ je jako operátor přidání či sčítání. V takovém případě je vhodné přeložit ho jako „plus“ či „a“. Dalším významem může být pozitivní aspekt nebo přidaná hodnota, což se často překládá jako „navíc“ nebo „dodatečný“. V jiných kontextech se může jednat o znaménko nebo označení kladné hodnoty.

Pro správný překlad slova „plus“ do češtiny je důležité přihlížet k celému kontextu a zamyslet se nad tím, jaký význam slovo má v dané situaci. Pokud si nejste jisti, je vždy lepší si ověřit překlad s někým zkušeným nebo použít online slovník, který vám pomůže s přesným vyjádřením.

Rozšíření slova

Rozšíření slova „plus“ v anglicko-českém slovníku

V českém jazyce se slovo „plus“ používá v různých situacích a může mít několik významů. V anglicko-českém slovníku lze najít různé překlady pro slovo „plus“ podle kontextu, ve kterém je použito. Zde jsou některé z možných významů a překladů slova „plus“:

 • Jako spojka: „plus“ může být použito jako spojka pro vyjádření přidání něčeho dalšího. V angličtině se často překládá jako „and“ nebo „in addition“.
 • Jako označení pozitivní vlastnosti: „plus“ může být také použito k popsání něčeho pozitivního nebo výhodného. V češtině se tento význam může přeložit jako „výhoda“ nebo „klad“.

Anglický výraz Český překlad
plus výhoda
plus klad

Klíčové Poznatky

Ve světě anglicko-českých slovníků není žádný slovník jako Plus. Jeho revoluční přístup k překladu a významu slov je zcela unikátní a zaslouží si naší pozornost. Díky tomu, že se zaměřuje na hlubší význam slov a jejich komplexní překlad, nám dává jedinečný náhled do světa jazyka a komunikace. Doufáme, že tento článek vás inspiroval k hlubšímu zkoumání tohoto fascinujícího slovníku a pomohl vám rozšířit vaše znalosti anglického a českého jazyka. Ať vám Plus slouží jako cenný nástroj pro vaši práci, studium nebo osobní zájem, ať dáváte pozor na detaily a vyjadřujete se s jistotou a přesností. Buďte vždy otevření novým poznatkům a nechte se unést kouzlem slov a jejich významů.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *