Is Struggling: Jak tento termín správně přeložit?

Have you⁤ ever struggled to find the right ⁢translation ​for the term „struggling“ in Czech? Look no further! In this article, we will explore ⁤the correct translation and usage of this word to help you navigate the intricacies of the Czech language. Let’s dive in and⁣ unravel the mystery of this commonly misunderstood term.
<img class=“kimage_class“ src=“https://pixabay.com/get/g2497716f39e0365ff7328dd5cb59c205be417c0472b56bb3aaea677e25ea84b53de360a1302a0ea719faee954b0a8d44398ff59b45616eab517d6c3b27a59db0_640.jpg“ alt=“Jaký je správný překlad termínu „struggling“​ do češtiny?“>

Jaký je správný překlad termínu „struggling“ do češtiny?

V anglickém jazyce se termín „struggling“ často používá k popisu obtížné situace nebo potíží, se kterými se někdo potýká. Správným překladem tohoto termínu ⁢do češtiny může být:

 • Bojovat
 • Zápasit
 • Nicnevědět

Je důležité si uvědomit⁢ kontext, ve kterém je termín „struggling“ používán, abyste mohli ⁢správně vybrat odpovídající ‌český ekvivalent. V některých případech se může hodit použít kombinaci různých českých slov, která nejlépe vystihují význam anglického termínu „struggling“.

Možné významy a kontexty slova

Možné významy a kontexty slova „struggling“

Pojem „struggling“ lze v různých kontextech přeložit ⁢do češtiny různě, v závislosti na konkrétním významu a kontextu. Zde je několik možných překladů ⁢a významů tohoto slova:

 • Boj: Slovo „struggling“ lze přeložit jako boj ve fyzickém nebo emocionálním smyslu. Například, „He is struggling ⁣with his inner ⁢demons“ lze přeložit jako „Bojuje se svými ⁢vnitřními ⁢démony“.
 • Problémy: Dalším‍ možným⁤ překladem je slovo „problémy“ nebo „potíže“. Například, „The company is struggling financially“ lze přeložit jako ⁣“Společnost má ​finanční potíže“.

Jak efektivně vybrat vhodný překlad pro různé situace

Jak efektivně ​vybrat vhodný překlad pro různé situace

Překlad ‌termínu „struggling“ může být v češtině poněkud složitý, protože toto ​slovo může mít ‌různé významy ‍v různých kontextech. Pokud hledáte⁢ správný překlad pro tento termín, pak záleží na tom, co přesně chcete vyjádřit. Zde jsou některé možné ⁢překlady pro ⁤slovo „struggling“ v různých situacích:

 • V boji: ‍Pokud chcete vyjádřit boj nebo snahu překonat obtížnou situaci, můžete použít překlad „bojovat“ nebo „zoufat“.
 • S obtížemi: Pro popis obtížné situace nebo problému můžete⁤ použít překlad⁤ „s obtížemi“ nebo „s problémy“.
 • Stížnost: V některých případech může „struggling“ znamenat i stížnost nebo litování, což lze vyjádřit překladem „stěžovat si“ nebo „lamentovat“.

Doporučení​ pro správné použití termínu

Doporučení pro⁣ správné použití termínu „struggling“ ve větě

Při použití termínu „struggling“ ve větě je důležité mít na paměti jeho správný význam a kontext. Tento anglický výraz lze mít různé překlady do češtiny, a proto je důležité zvolit ten správný v dané situaci. Zde jsou doporučení pro správné použití tohoto termínu:

 • Překlad „struggling“ jako „zoufalý“ by měl být použit ​pouze tehdy, pokud je situace​ skutečně zoufalá nebo velmi ‌těžká.
 • ‌ Pokud⁣ chcete vyjádřit, že si ‍někdo dělá ⁣obtíže nebo má potíže s něčím, můžete použít překlad „bojuje“ nebo „má problémy“.
 • ⁣ ​ V⁣ případě, že chcete popsat někoho, kdo se ‍snaží překonat obtíže nebo se snaží vyřešit problémy, můžete použít překlad „zabývá“ nebo „snaží se překonat“.

Závěrem

In conclusion, the term „struggling“ in Czech can be accurately translated as ⁣“bojující“ or „zamávající,“ depending on the context in which it is used. Understanding ‍the nuances of translation is crucial in ensuring clear and accurate communication across languages. By considering the subtle differences between words, we can enhance our‍ ability to convey meaning effectively. ⁣Language is a powerful tool that connects us all, and by delving into its intricacies, we can foster greater understanding and⁤ mutual respect. Let us continue to explore the beauty and complexity of language, embracing its⁣ diversity and richness ‍as we​ navigate the global landscape ‌of communication.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *