Eyes: Překlad a Význam v Anglicko-Českém Slovníku

Eyes: Překlad a Význam v Anglicko-Českém Slovníku

Have you ever ‍wondered ​about the meaning⁤ behind the eyes? This article​ explores the ⁤translation and ​significance of eyes in the English to Czech dictionary. Join us as we‍ delve into the world of language and culture, uncovering ⁣the hidden meanings ⁣that lie ⁢within this seemingly simple word. ⁣Let’s unravel the ​mysteries of⁢ eyes together.
Eyes: Důležitost a funkce v ​lidském těle

Eyes: ​Důležitost a funkce⁤ v lidském těle

V očích lidského⁣ těla hraje ‌mnoho důležitých rolí. Jsou ‌nejen zásadním smyslem, který nám umožňuje ⁣vidět svět kolem sebe, ale také nám pomáhají vyjadřovat naše emoce a komunikovat s ostatními lidmi. Díky nim můžeme vnímat barvy, tvary⁢ a vzdálenosti, což nám umožňuje plně‌ si ‍užívat světa.

V ‍anglicko-českém slovníku⁣ jsou oči přeloženy jako „eyes“ do češtiny jako „oči“. Tento překlad je důležitý pro porozumění ​a komunikaci v obou jazycích. Je důležité si uvědomovat, jaký význam mají oči​ pro ‍naše každodenní životy a⁣ jaké ⁢funkce​ plní v lidském těle.

Překlad klíčových slov týkajících se očí do češtiny

Překlad klíčových slov týkajících se ⁢očí do češtiny

Jedním z klíčových slov​ týkajících se očí ⁣v anglickém jazyce je „iris“. Toto‌ slovo se v češtině překládá jako „duhovka“. Duhovka je část oka, ⁤která je zodpovědná ⁢za regulaci množství světla dopadajícího dovnitř oka. Barva duhovky se liší podle jednotlivých jedinců a může ⁣být modrá, ​hnědá, zelená⁢ či⁤ šedá.

Dalším důležitým slovem je „pupil“,‌ což ⁢v češtině znamená „zornice“. Zornice⁣ je malý⁣ otvor uprostřed duhovky, který se mění velikostí v závislosti na⁣ osvětlení prostředí. Ve tmě se zornice roztáhne, aby vpustila co nejvíce světla, zatímco ve ⁣světle se zornice smrští, aby omezila množství⁢ světla vstupujícího ‍do oka.

Slovo Překlad do češtiny
Iris Duhovka
Pupil Zornice
Cornea Rohovka

Význam ⁣očí v⁢ anglicko-českém slovníku:⁢ Odvozené výrazy a fráze

Význam očí v anglicko-českém slovníku: Odvozené ​výrazy a fráze

V⁤ anglicko-českém slovníku má slovo ⁣“eyes“ několik odvozených výrazů⁤ a frází, které je důležité znát pro správné porozumění a používání​ angličtiny. ‌Tato slova a ⁤fráze⁣ jsou klíčové ⁤při popisu lidské anatomie a výrazů⁣ souvisejících se zrakem a viděním. Zde je⁢ několik příkladů:

  • Eye contact: kontakt očima je⁢ důležitou ‌formou neverbální komunikace, která může vyjadřovat souhlas, nesouhlas ‍nebo jiné emoce.
  • Eye-catching: ⁤něco,​ co přitahuje pozornost nebo ‍je ‌vizuálně atraktivní.
  • Beauty is in the​ eye of the beholder: ⁢tento idiom ⁤poukazuje na subjektivnost vnímání⁣ krásy, která závisí na osobním úhlu⁣ pohledu a chuti.

Je důležité si tyto výrazy osvojit, ⁤abyste ⁢mohli efektivně komunikovat ⁣v angličtině a porozumět významu slova „eyes“ v různých ‍kontextech.

Jak správně používat oční ⁣termíny ve své komunikaci

Jak správně používat oční termíny​ ve své komunikaci

Dobře se⁢ podíváme⁤ na několik ‌běžných očních termínů, které byste měli znát při komunikaci v ⁢anglicko-českém slovníku:

  • Cornea (rohovka): čirý ⁤povrchový kryt oka
  • Pupil (zornice): ‍část oka, která se otevírá a​ zavírá, reguluje ​množství světla v oku
  • Retina (sítnice): vnější vrstva ‍oka, kde je zachycováno ⁢světlo​ a informace jsou ⁢posílány do mozku

Oční ‍Termín Anglický⁣ Překlad
Sklera Sclera
Žilnice Choroid
Slzný kanál Tear duct

Mějte na paměti tyto termíny při⁤ diskuzi ​o​ očním zdraví⁤ nebo během návštěvy oftalmologa. Správné používání očních⁤ výrazů ve vaší komunikaci pomůže přesněji ⁣popsat své oční potíže nebo symptomy a zlepší porozumění mezi lékařem a pacientem.

Vyhýbání se nejčastějším chybám překladu ⁤souvisejícím s očima

Vyhýbání ‌se nejčastějším chybám překladu souvisejícím s očima

V⁤ anglicko-českém překladu je ​důležité naučit se správně ‍překládat⁢ slova související s očima, aby nedocházelo k nejčastějším chybám. Zde je několik tipů, jak se ⁤vyhnout těmto častým omylům:

  • Üčítko: ⁣V angličtině se používá slovo „eyelid“ nebo „eyelash“ na označení víčka nebo řasy,​ zatímco v češtině se používá slovo „víčko“ nebo „řasa“.
  • Ocasy: Pro vyjádření „eyebrows“ se používá​ v češtině ‌slovo „obrva“ a ne „ocas“.
  • Barva ‌očí: Pozor, aby ⁤se správně ​přeložily barvy ‌očí. Například „brown eyes“ se‍ překládá jako „hnědé ⁣oči“ a ne‌ „čokoládové ​oči“.

Klíčové​ Poznatky

V očích⁣ je skryto mnoho významů a emocí, které jsou v anglicko-českém slovníku zachyceny různými slovy a ⁤frázemi. Je ⁢fascinující⁤ sledovat, jak ‌jazyk odráží ⁤komplexnost lidského vnímání a projevuje ⁢se ⁤v každodenním životě. Doufám, že ‌tento článek ⁣vás motivoval k‌ hlubšímu porozumění tomu, jak ⁣jazyk ‌odráží naši mentální realitu a jak⁤ důležité ⁣je si být vědomi toho, co​ si navzájem sdělujeme nejen slovy, ale ⁤i pohledy. Ať ⁤už se díváme na svět otevřenýma či uzavřenýma očima, překlad a význam ⁢v anglicko-českém slovníku nám pomáhají porozumět sobě i druhým.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *