Dare: Překlad a Význam Této Běžné Anglické Slovky

Dare: Překlad a Význam Této Běžné Anglické Slovky

Have you ever come across the word „dare“ in English and wondered about its translation and meaning in Czech? In this article, we will explore the definition and significance of this common English word, uncovering its various interpretations and applications in the Czech language. Join us on this linguistic journey as we unravel the intricacies of „dare“ in Czech!
Dare: definice a synonyma

Dare: definice a synonyma

Pojem „dare“ ve slovenském jazyce

V angličtině má slovo „dare“ několik významů, které se mohou lišit v různých kontextech. V češtině se toto slovo často překládá jako „výzva“ nebo „vyzvat“. Může být použito k popisu akce, která vyžaduje odvahu nebo odhodlání.

V češtině se také může slovo „dare“ synonymicky používat s výrazy jako „výzva“, „provokace“ nebo „risk“. Tyto synonyma mohou být vhodné v závislosti na konkrétním kontextu, ve kterém je slovo „dare“ používáno.

Význam slova

Význam slova „Dare“ v různých kontextech

Slovo „Dare“ je běžně používané v anglickém jazyce a může mít různé významy v závislosti na kontextu, ve kterém je použito. Zde jsou některé z hlavních významů tohoto slova:

 • Vyzvat k akci: „Dare“ může znamenat povzbuzování někoho k provedení neobvyklé nebo riskantní akce, příkladem může být „I dare you to jump off the bridge!“
 • Riskovat: Dalším významem slova „Dare“ může být spojení s rizikem a odvahou, například věta „She dared to confront her fears and climb the mountain.“
 • Výzva k pravdě: Někdy se slovo „Dare“ používá k vyzvání k říci pravdu nebo prozradit něco tajného, jako věta „I dare you to tell me the truth.“

Kontext Význam
Vyzvat k akci Povzbuzování k provedení riskantní akce
Riskovat Spojení s odvahou a rizikem
Výzva k pravdě Vyzvání k říci pravdu nebo prozradit tajemství

Jak správně používat slovo

Jak správně používat slovo „Dare“ v běžné konverzaci

Ve světě angličtiny je slovo „dare“ jedním z těch slov, která mohou mít různé významy a použití. Prvním použitím slova „dare“ je jako sloveso, které znamená vyzvat nebo vybízet někoho k provedení odvážného činu nebo jednání. Například: „I dare you to jump off that cliff!“

Dalším významem slova „dare“ je jako podstatné jméno, což znamená výzvu k provedení něčeho riskantního nebo neobvyklého. Například: „He accepted the dare to eat the ghost pepper.“

Je důležité si uvědomit, že v běžné konverzaci může slovo „dare“ být použito různými způsoby a je důležité porozumět kontextu, ve kterém je používáno, abyste ho správně pochopili a použili.

Tipy pro rozšíření slovníku s využitím slova

Tipy pro rozšíření slovníku s využitím slova „Dare“

Pokud se snažíte rozšířit svůj slovník a naučit se víc anglických slov, „Dare“ je skvělým slovem k začátku. Toto slovo má několik různých významů a použití, které vám mohou pomoci zdokonalit vaše jazykové dovednosti. Zde je několik tipů, jak využít slova „Dare“ k rozšíření vašeho slovníku:

 • Zkuste se podívat do slovníku a najít význam slova „Dare“. Hledejte různé synonyma a slovní spojení, které obsahují slovo „Dare“.
 • Použijte slovo „Dare“ ve větách a frázích, abyste si jej lépe zapamatovali a naučili se ho používat správně.
 • Zkuste si vytvořit seznam slov odvozených od slova „Dare“, které vám mohou pomoci pochopit jeho různé významy a použití.

Příklady vět s použitím slova

Příklady vět s použitím slova „Dare“

Níže uvádíme několik příkladů vět s použitím slova „dare“, abychom vám pomohli lépe porozumět jeho významu a použití:

 • Dare si sám říct pravdu.
 • odvážit jít do opuštěného domu.

 • Můžeš se s tím odvážit?

„Dare“ ve spojení s jinými slovy: slovosled a význam

V českém jazyce existuje slovo „dare“, které může být přeloženo jako výzva, zkouška nebo provokace. Toto slovo se často vyskytuje v různých spojeních a má různé významy v závislosti na kontextu. Zde je pár spojení, ve kterých se slovo „dare“ objevuje:

 • Dare to dream: Vyzvi se snít a dosáhnout svých cílů.
 • Double dare: Dvojnásobná výzva, která obvykle zdůrazňuje riskantní nebo odvážné chování.
 • Truth or dare: Hra, ve které si hráči kládou otázky nebo dávají výzvy, které mohou být tajemné nebo riskantní.

V každém z těchto spojení se slovo „dare“ používá k vyjádření nějaké formy výzvy nebo riskantního chování. Rozumět významu tohoto slova v různých kontextech může pomoci s porozuměním anglického jazyka a jeho nuancí.

Závěrečné poznámky

In conclusion, the term „dare“ holds a significant meaning and impact in both the English and Czech languages. Through translation and understanding, we can see how a simple word can carry deep cultural connotations. By exploring the nuances of language, we are able to broaden our perspectives and appreciate the richness of communication across different cultures. So, the next time you come across the word „dare,“ take a moment to reflect on its significance and consider the possibilities it holds for connection and understanding. Language is a powerful tool that allows us to bridge gaps and cultivate a deeper sense of empathy and appreciation for one another. Let us dare to explore, dare to learn, and dare to connect through the beauty of language. Na odhodlání! (To courage!)

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *