Cute: Co Tento Roztomilý Výraz Znamená? Anglicko-Český Překlad

Cute: Co Tento Roztomilý Výraz Znamená? Anglicko-Český Překlad

Have you ever wondered what the word „cute“ really means? In this article, we ‍will explore the definition and nuances of this seemingly simple yet complex‍ term. Join us as ⁤we‍ delve into the⁣ English-Czech translation of „cute“ and unlock the secrets behind this adorable expression. Get ready‍ to uncover the true essence of cuteness and its cultural significance. Let’s unravel the mystery together!
<img class=“kimage_class“‍ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/g720afe6e16817817228373e20d1d2a5c9407c6a5e978f585223cda2bc4ce20d6583f3b1ef680c01b5ae3f3fa3547b5194a14a5cacef8beb1120653c052e01b08_640.png“ alt=“Co znamená slovo „cute“?“>

Co znamená slovo „cute“?

Ve světě ⁣anglického jazyka je slovo „cute“ jedním z těch​ výrazů, které nemají přesný ekvivalent v češtině.⁣ Tento termín se často používá k⁣ popisu něčeho, co je roztomilé, oblíbené ⁢nebo přitažlivé. „Cute“ může být‌ aplikováno na různé věci, jako jsou ⁢zvířata, děti, oblečení nebo dokonce ⁣chování lidí.

Když něco nazveme „cute“, ‍většinou to znamená, že nás⁣ tato věc přitahuje svojí něhou, ⁣nevinností nebo jednoduchostí. To může být spojeno s různými vlastnostmi, jako jsou velké oči, malé rozměry, roztomilé zvuky nebo nevinné ​chování. V anglickém jazyce se slovo „cute“ používá velmi často a může mít⁤ různé konotace v ⁣závislosti na kontextu, ve ‌kterém je ‌používáno.

Slovo Význam
Roztomilý Přitažlivý, něžný, oblíbený
Oblíbený Velmi milý, sympatický,⁢ přívětivý
Přitažlivý Přitahující, okouzlující, zapadající do vkusu

Historie výrazu

Historie výrazu „cute“

Výraz „cute“ je anglické slovo, které se používá k popisu něčeho jako roztomilý, přitažlivý nebo milý. Tento‍ výraz‍ se často ‌používá k popisu malých dětí, zvířat nebo‍ věcí, které jsou adorabilní a příjemné na pohled. Slovo „cute“ má své ⁢kořeny ve staroangličtině, ⁢kde znamenalo „mezi a vystoupení“.

V českém jazyce ⁤může být výraz „cute“ přeložen jako „roztomilý“ nebo „milenec“. Ve spojení s obrázkem nebo videem s něčím adorabilním můžete použít tento výraz ve ⁤významu „milenec“ a‌ vyjádřit ‌tak ⁣svůj zájem nebo nadšení.

Rozdíl mezi

Rozdíl mezi „cute“ ⁣a⁣ „zabavný“

When⁢ it comes ​to the Czech language, understanding the difference between the terms „cute“ and „zabavný“ is essential. While both words may seem similar in English, in Czech, they have distinct meanings ⁤and ⁣are used in different contexts.

Cute (roztomilý):

  • Refers to something or someone charming,⁤ endearing, or attractive.
  • Often used to describe ⁣babies, animals, or objects that elicit feelings of warmth and affection.
  • The word „roztomilý“ can also imply innocence, sweetness, or a certain ​level‌ of ​vulnerability.

Zabavný (funny):

  • Describes something that is amusing, entertaining, or comical.
  • Can ‍refer to⁣ jokes, situations, or people that make you laugh.
  • While⁣ „zabavný“ can‌ have a light-hearted connotation, it is more focused on entertainment value rather than cuteness or attractiveness.

Jak používat slovo

Jak používat slovo „cute“ správně ve ⁤větě?

Existuje mnoho způsobů, jak použít slovo „cute“ správně ve větě v​ angličtině i v češtině. Tento roztomilý výraz se používá k popisu něčeho, co je přitažlivé, milé ‍nebo roztomilé. ‌V češtině⁢ se ⁤může přeložit jako „roztomilý“ nebo ⁢“milenkový“, zatímco v angličtině to může být „adorable“, „sweet“ nebo „charming“.

Je ​důležité pamatovat ⁤na správný kontext, ve kterém slovo „cute“ ​používáme. ⁤Zde je pár tipů, jak ho správně začlenit do věty:

  • Popsání vzhledu: „Máš‍ na sobě opravdu roztomilý outfit!“
  • Poznámka o chování: „Jeho chování je tak ⁣roztomilé, když se‍ takhle smeje.“
  • Kompliment: „To je tak roztomilé, že sis na mě vzpomněl!“

Nejčastější situace, kdy se používá výraz

Nejčastější situace, kdy se používá ⁤výraz „cute“

Výraz „cute“⁣ je jedním z nejoblíbenějších slov ‍v angličtině pro popisování něčeho, co je roztomilé, krásné nebo přitažlivého vzhledu. Často se používá k popisu malých⁣ dětí, zvířat nebo věcí, které vyvolávají pocit ⁣něhy a potěšení. Tento výraz se ale dá použít⁣ i pro popisování‌ chování nebo ​gest, které působí příjemně a mile.

V češtině můžeme ‌slovo „cute“​ přeložit například jako „roztomilý“, „milenec“ nebo „milý“. Při používání tohoto ⁢výrazu bychom měli myslet ‍na ‍jeho pozitivní konotace a používat ho s uvážením v nejrůznějších situacích.

Situace Český Překlad
Popisování dětí roztomilé
Popisování zvířat milé
Výraz souhlasu nebo soucitu drazí

Závěrečné myšlenky

V tomto článku jsme zjistili, že slovo „cute“ má mnoho⁣ významů ‌a použití v anglickém jazyce, a jak je přeloženo do češtiny jako⁣ „roztomilý“. Bez ohledu na to, jak ho používáte, roztomilý výraz je ‌příjemný a pozitivní. Doufáme, že tento⁢ článek ​vás ‌inspiroval‍ k tomu, abyste​ si ⁣všímali krásy a roztomilosti kolem sebe každý den,⁢ a ⁤možná i používali ‍tento⁤ výraz s​ láskou a vděčností. ​Ať už je to o ocenění domácích miláčků, přátel ‍nebo jen krásného dne, roztomilé věci⁣ nám ⁤mohou přinést radost a štěstí do života.‍ Buďte vděční za všechny roztomilé momenty, které vás potkají, a nezapomeňte je sdílet s těmi, které ​máte⁣ rádi.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *