Co Znamená ‚Babes‘? Vysvětlení v Anglicko-Českém Slovníku

Co Znamená ‚Babes‘? Vysvětlení v Anglicko-Českém Slovníku

Chcete se naučit víc ⁢o významu slova ‚babes‘? Připravte se na fascinující cestu do anglicko-českého slovníku, která vám rozšíří obzory a ⁤poskytne zajímavé ‍poznatky o této populární anglické frázi. Zjistěte více‌ o jejím původu, významu a užití v každodenním životě. Pojďme společně prozkoumat tajemství za slovem ‚babes‘!
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/g028f0e9a9ea77ea412b54f916717565f1540cc4367450a385aae7e610d60aa8c07c0718a99d4692105001b72f8a8a0254f78aed7ee53247522037cff638fae35_640.jpg“ alt=“Co je to⁢ „babes“ ​a​ jak ⁣se používá ‌v anglickém jazyce?“>

Co je to „babes“ a jak se používá v‌ anglickém jazyce?

V anglickém jazyce se slovo „babes“ používá jako neformální⁣ oslovení ⁤pro mladé ženy nebo ⁤dívky. Tento výraz je přátelský‌ a může naznačovat‍ blízký vztah mezi lidmi. Může se používat mezi přáteli⁣ nebo členy rodiny, aby vyjádřili náklonnost a podporu.

Když někdo oslovuje někoho jako „babes“, může to být ⁤způsob, jak⁤ vyjádřit sympatii a‍ pozitivní emoce. Tento výraz je často používán v‍ neformálních situacích a může zdůraznit přátelský ⁢a uvolněný ‌tón‌ konverzace.

Význam slova

Význam slova „babes“ v⁢ různých‍ kontextech

Význam slova „babes“ se může lišit v závislosti na ​kontextu, ve kterém je použito. Ve‌ spojení‌ s přáteli nebo známými může tento výraz ​být použit jako⁣ přátelské ⁣oslovení pro mladé ženy či dívky. Může to být také použito‌ jako hovorový termín pro přitažlivou ženu.

V některých případech může být​ slovo „babes“ použito jako zkratka pro⁣ něco nebo někoho, například:

 • Popularita ‌-​ Význam slova‍ „babes“ v ⁣oblasti ​marketingu může odkazovat na influencery nebo⁤ osobnosti na sociálních médiích, kteří mají velký dosah.
 • Pop kultura -⁢ Ve ​filmovém nebo hudebním průmyslu může být termín „babes“ použit ‌k ​označení ⁤atraktivních a mladých hvězd.

Podobné výrazy pro ‌“babes“ ⁢v českém jazyce

Pro mnoho lidí⁢ může být slovo „babes“ matoucí termín, který není běžně používán ‌v českém jazyce. ⁢Existuje​ však několik podobných výrazů, které mohou být ​použity jako alternativa ⁣k tomuto anglickému slovu.

V českém jazyce můžete místo „babes“ ⁢použít například následující ⁢výrazy:

 • Holky
 • Chlapi
 • Šmudly

Jak‌ správně⁤ vyslovovat slovo „babes“ a tipy ‌pro použití ve větě

Výslovnost slova „babes“ v angličtině je [beɪbz]. V‍ češtině‌ se pak ⁤vyslovuje [beɪbz]. Toto slovo se používá ⁤jako ​neformální oslovení pro mladé ženy nebo ⁢dívky. Můžete ho‍ použít ‌například v přátelském rozhovoru ⁢nebo ve volném čase s přáteli.

Několik ⁤tipů, jak použít slovo „babes“ ve větě:

 • Pojďme, babes,‍ vyrazit ven na ⁣večeři!
 • Dnes večer se‍ sejdeme s babes u mě doma.
 • Babes, mám pro vás ⁤skvělou zprávu!

Příklady vět s použitím‍ slova‍

Příklady vět ‌s použitím slova ‌“babes“ pro lepší porozumění

V anglickém jazyce se⁣ slovo „babes“ používá ⁤jako neformální oslovení pro ženy, které má přátelský a ‌neformální podtón. Můžete slyšet lidi používat ⁤slovo „babes“​ ve větách jako ⁣“Hey ⁣babes, jak se máš?“ nebo „Udělali jsme rezervaci pro ‍večeři, babes“. ⁤Toto slovo se často vyskytuje v neformálních situacích mezi přáteli ⁤nebo⁣ rodinnými příslušníky.

Podobným výrazem může ‌být například „baby“, které se také používá k oslovení žen, ⁣ale může mít⁣ více romantický nádech. „Babes“ je obvykle používáno mezi přáteli a vyjadřuje⁤ přátelský vztah​ a péči o ⁣druhého. Může ‍být považováno za milé ⁢a sympatické​ oslovení‌ pro ženy ve vašem ​životě.

Jak se slovo

Jak se ​slovo⁢ „babes“ liší ⁢od‍ dalších podobných⁢ výrazů v ⁤anglickém jazyce

Ve ⁣světě anglického jazyka ‍může být slovo⁢ „babes“ chápáno různě v závislosti na kontextu, ve‍ kterém je⁣ použito. Zde ​je vysvětlení toho, jak se „babes“ ⁣liší od dalších podobných výrazů:

Rozdíly mezi „babes“ a dalšími ‍podobnými výrazy:

 • Babes: Toto slovo ‍může být použito jako náklonné oslovení pro ‌mladé​ ženy nebo dívky. Může také znamenat ‍atraktivní nebo‍ přitažlivou ženu.
 • Baby: „Baby“ se obvykle používá k odkazování na malé děti,‌ ale může⁤ být také oslovení⁣ pro ‍partnera ⁣nebo milovanou osobu.
 • Babe: „Babe“ může​ být použito jako zdrobnělina pro „baby“ a obvykle je používáno jako náklonné oslovení ⁣pro partnera.

Klíčové Poznatky

Celkově lze říci, že slovo „babes“ má‌ v anglickém⁣ jazyce několik ⁣významů,⁤ zahrnujících jak milé oslovení, tak⁢ i negativní konotace. ​Během‍ používání ‌tohoto termínu je důležité⁢ brát ⁢v potaz kontext a situaci, ve kterých se nacházíte. ⁤Snažte se vždy komunikovat s respektem a empatií k ostatním lidem, aby nedošlo k​ nedorozuměním či urážkám. Mnoho jazyků má slova s‍ více významy nebo odstíny, proto ​je důležité zvážit význam každého slova, než​ jej použijete. Mějme ⁤na ⁤paměti, že slova mají moc a mohou⁢ mít velký dopad na ⁤ostatní, proto‍ si pečlivě​ vybírejme svá slova a budujme jazykové ⁢mosty místo zdí.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *