Co Znamená ‚Trunks‘? Vysvětlení v Anglicko-Českém Slovníku

Co Znamená ‚Trunks‘? Vysvětlení v Anglicko-Českém Slovníku

Are you curious to‍ know the meaning of the ‍word „trunks“ in English-Czech dictionary? Look no further! In this‍ article, ⁢we will delve into⁤ a detailed explanation of this term,​ shedding light⁣ on its ⁣significance ​and use. Join us‌ as we explore the⁣ world of language and expand ‍our vocabulary together. Let’s ‍get started!
Co je 'Trunks' a jak se používá v anglicko-českém​ slovníku?

Co je⁤ ‚Trunks‘ a ​jak se používá v anglicko-českém slovníku?

Pro‌ ty, kdo nejsou obeznámeni s výrazem ‚Trunks‘, může být užitečné se‍ podívat do anglicko-českého slovníku. ⁢Tento výraz ⁣se obvykle‍ používá v‍ anglickém jazyce a ​má několik významů‍ v různých kontextech. ‌Zde ⁣je stručné vysvětlení toho, co⁢ ‚Trunks‘ znamená:

 • Rovníky: V mnoha případech se slovo ‚Trunks‘ může odkazovat na rovníky,⁢ které jsou součástí oblékání nebo plavek.
 • Elefanti: ‍Dalším běžným významem ‚Trunks‘ jsou choboty slonů, které jsou také⁤ známé jako trup nebo‍ chobot.
 • Úložné Krabice: Může se také jednat o úložné⁤ krabice,⁤ které jsou obvykle používány pro uložení oblečení nebo jiných předmětů.

Je důležité si uvědomit, že⁢ význam slova ‚Trunks‘ se může lišit v závislosti na kontextu, ve kterém ⁣je používáno. Anglicko-český slovník může být užitečným nástrojem pro ty, kteří se chtějí naučit​ význam‍ tohoto slova a jeho překlad do češtiny. Pokud máte další otázky ⁤ohledně významu ‚Trunks‘, neváhejte se⁢ obrátit na slovník nebo‌ jiné‍ zdroje pro další informace.

Význam slova 'Trunks' v kontextu anglického a českého jazyka

Význam slova ‚Trunks‘ v kontextu anglického a ⁣českého ⁤jazyka

Ve slovníku slov​ „Trunks“ lze nalézt různé významy a významy v‌ anglickém a českém jazyce:

V anglickém jazyce se slovo „trunks“ může odkazovat na:

 • Fyzický tvar lidského těla, pánské ⁢plavky nebo ⁣spodní prádlo
 • Část stromu nebo rostliny, která slouží⁢ k ukládání věcí nebo zásobování⁣ živinami
 • Prostor pro ​uložení věcí v autě nebo na‌ jiném vozidle

V ⁢českém ​jazyce má⁤ slovo „trunks“ různé překlady a⁢ významy, jako‍ jsou:

 • Tělo, konkrétně dolní část ‍těla
 • Piccolos – italská hudební skupina
 • Tramvajové vozovky v Praze

Jak správně ‍interpretovat význam slova 'Trunks' pomocí anglicko-českého⁤ slovníku

Jak správně interpretovat význam slova ‚Trunks‘ pomocí anglicko-českého slovníku

V anglicko-českém slovníku můžeme‍ najít, že slovo „trunks“ má několik významů,‍ které se mohou ⁢lišit v různých kontextech. Zde je výklad tohoto slova:

 • Trunks (podstatné jméno): česky se tento výraz může přeložit jako ‌“kmeny“ nebo⁢ „plavky“. V kontextu lesů se jedná o tlusté⁣ části ‌stromů pod korunami, zatímco ve spojení​ s plaváním označuje plavky, které ‍se nosí na pláži nebo v bazénu.
 • Trunks (zkratka): ve světě počítačových systémů se „trunks“ používá jako zkratka⁤ pro telekomunikační spojení nebo⁣ fyzický prvek sítě, který umožňuje přenos dat.

Typ Význam
Podstatné ⁢jméno Kmeny, ‌plavky
Zkratka Telekomunikační spojení

Důležité informace o použití slova ​'Trunks' a jeho různých⁣ konotacích

Důležité informace⁣ o použití slova ‚Trunks‘ a jeho různých ⁤konotacích

Výraz „Trunks“ je zajímavým slovem,​ které má různé významy a ‌konotace v anglickém jazyce.‌ V následujícím anglicko-českém slovníku vysvětlíme nejen základní význam ‍tohoto slova, ale‍ také jeho další možné interpretace a použití.

Pojem „Trunks“ může být chápán jako:

 • v anglickém slovníku jako synonymum pro „kufry“ nebo „zavazadla“
 • v americké angličtině používáno ⁢jako slangový výraz pro mužské plavky, zejména pro delší typy
 • ve starších britských dialektech⁤ může znamenat „nositelníky“ nebo „rohy“ u zvířat

Pokud máte ‍zájem o použití slova „Trunks“ v anglickém jazyce, je důležité ⁣si ⁣uvědomit jeho kontext a možné významy, aby nedošlo k ​nedorozumění či nevhodné interpretaci.

Tipy a <a href=doporučení pro správné použití slova ‚Trunks‘ ve větách a frázích“>

Tipy ⁣a doporučení pro správné použití ‌slova ‚Trunks‘ ve větách a frázích

V anglicko-českém slovníku se slovo „trunks“ překládá do češtiny jako ⁣“prádlo“. Toto slovo se obvykle používá k označení spodního prádla,⁤ zejména u mužů. Správné použití slova „trunks“ ve větách ⁢a frázích může být klíčem⁤ k úspěšné⁤ komunikaci v anglicky mluvícím prostředí.

Tipy a​ doporučení pro správné použití slova „trunks“ ve větách a frázích zahrnují:

 • Používejte slovo ⁣“trunks“​ v kontextu spodního prádla ​u mužů, nikoli jako obecný výraz pro cokoli, co má podobu ⁣trubek ‌či kufry.
 • Umístěte ​slovo „trunks“ do správné gramatické struktury věty a držte se pravidel anglického jazyka.
 • Vyhýbejte‌ se zbytečnému opakování slova „trunks“ a hledejte různé​ způsoby, jak ⁢je použít v rámci vašich vět⁤ a⁤ frází.

Nejčastější chyby při překladu slova 'Trunks' a jak jim​ předejít

Nejčastější chyby⁣ při překladu slova ‚Trunks‘ a jak⁣ jim‍ předejít

Chyby při překladu slova ‚Trunks‘ jsou běžné‌ a mohou vést k nedorozuměním nebo ztrátě významu. Je ‍důležité porozumět správnému významu tohoto slova a jak mu předejít nesprávné interpretaci.

Nejčastější chyby při překladu slova ‚Trunks’​ z angličtiny do češtiny a jak jim předejít jsou:

 • Překlad jako „nohavice“ nebo „kalhoty“: Slovo ‚Trunks‘ ‌ve skutečnosti znamená⁢ „příčná ⁣část těla ⁤u člověka nebo zvířete, do níž ústí významné⁣ orgány“.
 • Překlad jako⁤ „stromoví“⁢ nebo „kmeny“: ‚Trunks’⁤ může také odkazovat na ‌část stromu, ale ve specifickém kontextu může mít jiný význam.

Závěrečné poznámky

Ve zkratce, slovo ‚trunks‘ v anglickém jazyce má široký význam a může ‌označovat různé věci od kufrových plavek po stromové kmínky. Myslím si,‍ že je fascinující sledovat, jak se slova​ mohou různit⁢ ve⁢ významu mezi různými jazyky. Doufám, ⁤že tento⁢ článek vám pomohl lépe porozumět tomuto slovu‌ ať‌ už jste se ho už dříve snažili pochopit, nebo zcela noví v tomto odvětví. Možná se⁢ najdete, jak se dnes podíváte na každodenní ​předměty s novým pohledem a oceníte bohatství a ​variabilitu jazyka. Buďte otevření překvapení – kdo ví, co zajímavé informace si ještě⁤ můžete objevit z jednoduchého slova​ jako ‚trunks‘.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *